Szukaj haseł:

Zestawienie zmian w kapitale własnym w sprawozdaniu finansowym banku

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym w sprawozdaniu finansowym banku

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym w sprawozdaniu finansowym banku – to niezbędny element sprawozdań finansowych banków, które w poprzedzającym roku obrotowym, za który sporządzono sprawozdania finansowe, spełniły co najmniej dwa z następujących warunków: a) średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 50 osób, b) suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość w walucie polskiej co najmniej 2 500 000 euro, c) przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy stanowiły równowartość w walucie polskiej co najmniej 5 000 000 euro.

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym banków obejmuje informacje o zmianach poszczególnych składników kapitału (funduszu) własnego za bieżący i poprzedni rok obrotowy określone w załączniku nr 2 do Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 1994 nr 121 poz. 591, ze zm.):

I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) – korekty błędów podstawowych;

II. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach: 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu, 1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego, 1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu, 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu, 2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego, 2.2. Kapitał (fundusz) zapasowy na koniec okresu, 3.Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu, 3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny, 3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu, 4. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego na początek okresu, 4.1. Zmiany funduszu ogólnego ryzyka bankowego, 4.2. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego na koniec okresu,5. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu, 5.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych, 5.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu,6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu, 6.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu – korekty błędów podstawowych, 6.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach, 6.3. Zmiana zysku z lat ubiegłych, 6.4. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu, 6.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu – korekty błędów podstawowych, 6.6. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach, 6.7. Zmiana straty z lat ubiegłych, 6.8. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu, 6.9. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu, 7. Wynik netto;

III. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ);

IV. Kapitał (fundusz) własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty).

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Back to top