Szukaj haseł:

Zestawienie zmian w kapitale własnym w sprawozdaniu finansowym zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji

Zestawienie zmian w kapitale własnym w sprawozdaniu finansowym zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji

Zestawienie zmian w kapitale własnym w sprawozdaniu finansowym zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji – to niezbędny, obok bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowych informacji i objaśnień, element corocznych sprawozdań finansowych tych podmiotów. Obejmuje informacje o zmianach poszczególnych składników kapitału (funduszu) własnego za bieżący i poprzedni rok obrotowy określone w załączniku nr 3 do Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 1994 nr 121 poz. 591, ze zm.):

I. Kapitał własny na początek okresu: – Korekty błędów podstawowych:

I.a. Kapitał własny na początek okresu, po korektach: 1. Kapitał podstawowy na początek okresu: 1.1. Zmiany kapitału podstawowego: a) zwiększenie, b) zmniejszenie, 1.2. Kapitał podstawowy na koniec okresu, 2. Kapitał zapasowy na początek okresu: 2.1. Zmiany kapitału zapasowego: a) zwiększenie, b) zmniejszenie, 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu; 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu: 3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny: a) zwiększenie, b) zmniejszenie, 3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu, 4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu: 4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych: a) zwiększenie, b) zmniejszenie, 4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu; 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu: 5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu – Korekty błędów podstawowych, 5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach: a) zwiększenie, b) zmniejszenie, 5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu, 5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu – Korekty błędów podstawowych, 5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach: a) zwiększenie z tytułu  przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia, b) zmniejszenie, 5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu, 5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu, 6. Wynik netto: a) zysk netto, b) strata netto, c) odpisy z zysku;

II. Kapitał własny na koniec okresu;

III. Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty).

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Back to top