Szukaj haseł:

Zezwolenie na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności karnej skarbowej

Badanie spZezwolenie na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności karnej skarbowej rawozdania finansowego

Zezwolenie na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności karnej skarbowej – to instytucja prawa karnego skarbowego, uregulowana w Ustawie z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (Dz.U. 1999 nr 83 poz. 930, ze zm.), stanowiąca środek karny, jaki może zostać orzeczony przez sąd wobec sprawcy przestępstwa lub wykroczenia skarbowego, będący formą zaniechania ukarania tego sprawcy, jeśli jego wina i okoliczności popełnienia tego przestępstwa lub wykroczenia nie budzą wątpliwości, a jednocześnie zostały spełnione wskazane w Kodeksie karnym skarbowym przesłanki:

1) uiszczono w całości wymagalną należność publicznoprawną, jeżeli w związku z przestępstwem skarbowym lub wykroczeniem skarbowym nastąpiło uszczuplenie tej należności;

2) sprawca uiścił kwotę odpowiadającą co najmniej najniższej karze grzywny grożącej za dany czyn zabroniony;

3) sprawca wyraził zgodę na przepadek przedmiotów co najmniej w takim zakresie, w jakim ten przepadek jest obowiązkowy, a w razie niemożności złożenia tych przedmiotów – uiścił ich równowartość pieniężną;

4) uiszczono co najmniej zryczałtowaną równowartość kosztów postępowania.

Sąd, udzielając tego zezwolenia, jednocześnie orzeka:

1) tytułem kary grzywny kwotę uiszczoną przez sprawcę;

2) przepadek przedmiotów tylko w takich granicach, w jakich sprawca wyraził na to zgodę, a w razie niemożności ich złożenia – uiścił ich równowartość pieniężną.

Nie można zezwolić na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności, jeśli popełnione przez sprawcę przestępstwo skarbowe zagrożone jest karą ograniczenia lub pozbawienia wolności lub gdy przestępstwo to zagrożone jest tylko grzywną, niemniej:

  1. a) zostało popełnione umyślnie, powodując uszczuplenie należności publicznoprawnej dużej wartości albo wartość przedmiotu czynu zabronionego jest duża;
  2. b) stanowi przestępstwo wystawienia w sposób nierzetelny lub posługiwania się nierzetelną fakturą lub rachunkiem, a kwota podatku wynikająca z faktury albo suma kwot podatku wynikających z faktur jest co najmniej dużej wartości;
  3. c) sprawca uczynił sobie z popełniania przestępstw skarbowych stałe źródło dochodu;
  4. d) sprawca popełnia dwa lub więcej przestępstw skarbowych, zanim zapadł pierwszy wyrok, chociażby nieprawomocny, co do któregokolwiek z nich i każdy z tych czynów wyczerpuje znamiona przestępstwa skarbowego określonego w tym samym przepisie, a odstępy czasu pomiędzy nimi nie są długie;
  5. e) sprawca skazany za umyślne przestępstwo skarbowe na karę pozbawienia wolności lub karę ograniczenia wolności albo karę grzywny, w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności lub 6 miesięcy kary ograniczenia wolności albo po uiszczeniu grzywny wynoszącej co najmniej 120 stawek dziennych popełnia umyślnie przestępstwo skarbowe tego samego rodzaju;
  6. f) sprawca popełnia przestępstwo skarbowe, działając w zorganizowanej grupie albo w związku mającym na celu popełnienie przestępstwa skarbowego;
  7. g) sprawca popełnia przestępstwo skarbowe, używając przemocy lub grożąc natychmiastowym jej użyciem albo działając wspólnie z inną osobą, która używa przemocy lub grozi natychmiastowym jej użyciem;
  8. h) sprawca przez nadużycie stosunku zależności lub wykorzystanie krytycznego położenia doprowadza inną osobę do popełnienia czynu zabronionego jako przestępstwo skarbowe;
  9. i) sprawca popełnia określony w art. 38 § 2 czyn zabroniony, a kwota uszczuplonej należności publicznoprawnej lub wartość przedmiotu czynu zabronionego jest wielka.

Udzielenie przez sąd zezwolenia na dobrowolne poddanie się karze jest również niemożliwe, gdy zgłoszono interwencję co do przedmiotu podlegającego przepadkowi, chyba że zostanie ona cofnięta przez interwenienta do czasu wniesienia aktu oskarżenia do sądu.

Wniosek o zezwolenie na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności składa sprawca przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego w postępowaniu prowadzonym przez finansowy organ postępowania przygotowawczego, przed wniesieniem aktu oskarżenia, pisemnie lub ustnie do protokołu. Do wniosku zobowiązany jest dołączyć dowody spełnienia przesłanek, o których mowa na wstępie.

 

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Back to top