Szukaj haseł:

Zgłoszenie rejestracyjne do podatku akcyzowego

to czynność wymagana od przedsiębiorców, której dokonać muszą przed dniem wykonania pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem akcyzowym lub pierwszej czynności z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie lub wyrobów akcyzowych, do których stosuje się procedurę zawieszenia poboru akcyzy i których produkcja odbywa się w składzie podatkowym, opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie.

Zgłoszenie rejestracyjne powinno zawierać dane personalne podmiotu i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, w szczególności imię i nazwisko albo nazwę, adres zamieszkania lub siedziby, oraz określenie rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej, a w przypadku działalności gospodarczej  z użyciem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie lub wyrobów akcyzowych, do których stosuje się procedurę zawieszenia poboru akcyzy i których produkcja odbywa się w składzie podatkowym, także adresy miejsc wykonywania tej działalności oraz określenie rodzaju i przewidywanej średniej miesięcznej ilości zużywanego wyrobu akcyzowego.

Zgłoszenia rejestracyjnego należy dokonać przed właściwym naczelnikiem urzędu skarbowego. Nie później niż w terminie 7 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia, pisemnie potwierdza to przyjęcie. W potwierdzeniu tym powinny się znaleźć dane zarejestrowanego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej w zakresie wyrobów akcyzowych, w szczególności imię i nazwisko lub nazwę podmiotu, adres jego zamieszkania lub siedziby, numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz określenie rodzaju wyrobów akcyzowych, w zakresie których prowadzi on działalność gospodarczą.

Regulacje dotyczące zgłoszenia zawarto w Ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. 2009 nr 3 poz. 11, ze zm.).

Obowiązek zgłoszenia obejmuje również podmioty prowadzące działalność gospodarczą, dokonujące nabycia wewnątrzwspólnotowego alkoholu etylowego całkowicie skażonego środkiem skażającym dopuszczonym we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej lub dodatkowymi środkami skażającymi dopuszczonymi przez państwo członkowskie Unii Europejskiej, w którym skażenie następuje, na podstawie rozporządzenia Komisji (WE) nr 3199/93 z dnia 22 listopada 1993 r.  w sprawie wzajemnego uznawania procedur całkowitego skażenia alkoholu etylowego do celów zwolnienia z podatku akcyzowego.

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Back to top