Szukaj haseł:

Zlecenie

Zlecenie – to umowa nazwana w Kodeksie cywilnym, w Księdze trzeciej, Tytule XXI, w art. 734 – 751, na mocy której jedna ze stron przyjmuje zobowiązanie do dokonania określonej czynności prawnej na rzecz drugiej strony umowy. Zasadniczo świadczeniem wzajemnym zlecającego dokonanie czynności jest wynagrodzenie na rzecz przyjmującego zlecenie. Przepisy nie wykluczają jednak zawarcia umowy zlecenia bez wynagrodzenia.

Zawarcie zlecenia jednoznaczne jest z umocowaniem przyjmującego je do wykonania czynności w imieniu zlecającego, chyba że zastrzeżono co innego.

Do głównych uprawnień i obowiązków stron umowy zlecenia należy:

a) przyjmujący zlecenie:

  • ma prawo do otrzymania wynagrodzenia w ustalonej w umowie wysokości w całości, zasadniczo po wykonaniu zlecenia, jeśli było odpłatne;
  • powinien informować zlecającego o przebiegu  sprawy, a po wykonaniu zlecenia lub po wcześniejszym rozwiązaniu umowy złożyć mu sprawozdanie i wydać wszystko, co przy wykonaniu zlecenia dla niego uzyskał, chociażby w imieniu własnym;
  • ma prawo zwrócić się do zlecającego o udzielenie zaliczki, jeśli wykonanie zlecenia wymaga wydatków;
  • ma prawo do natychmiastowego wypowiedzenia zlecenia w każdym czasie, z obwarowaniem, że jeśli zlecenie było odpłatne, a wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu, będzie odpowiedzialny za ewentualne szkody zlecającego.

b) dający zlecenie:

  • powinien zwrócić przyjmującemu zlecenie wydatki, jakie poniósł w celu należytego wykonania zlecenia, wraz z odsetkami ustawowymi, oraz zwolnić go od zobowiązań, jakie dla realizacji tego celu w mieniu własnym zaciągnął;
  • ma prawo do natychmiastowego wypowiedzenia zlecenia w każdym czasie z obowiązkiem zwrotu przyjmującemu zlecenie wydatków, jakie ten poniósł w celu należytego wykonania zlecenia, a także wypłaty odpowiedniego do wykonanych już czynności wynagrodzenia, jeśli umowa była odpłatna i z ciążącą odpowiedzialnością za ewentualne szkody przyjmującego zlecenie;
  • zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia przyjmującemu zlecenie, jeśli było odpłatne.

Zlecenie wygasa:

  1. wskutek wykonania umowy lub wystąpienia innej przesłanki wygaśnięcia przewidzianej w tej umowie;
  2. wskutek śmierci przyjmującego zlecenie lub utraty przez niego pełnej zdolności do czynności prawnych.
Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Previous Article
Next Article
Back to top