Szukaj haseł:

Zmiana imienia i nazwiska

Zmiana imienia i nazwiska

Zmiana imienia i nazwiska – to procedura prawna zastąpienia dotychczas używanych przez osobę fizyczną imienia i nazwiska innymi, uregulowana w Ustawie z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz.U. 2008 nr 220 poz. 1414,ze zm.) oraz innych aktach prawnych, m.in. w Ustawie z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. 1964 nr 9 poz. 59, ze zm.).

Prawo do zmiany imienia i nazwiska przysługuje:

a) obywatelom polskim;

b) cudzoziemcom niemającym obywatelstwa żadnego państwa, jeżeli mają w Polsce miejsce zamieszkania;

c) cudzoziemcom, którzy uzyskali w Polsce status uchodźcy.

Uprawnienie do zmiany nazwiska może być realizowane w toku czynności cywilistycznej, np. przy zawieraniu małżeństwa. Zgodnie z art. 25 § 1 zd. 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego: „O nazwisku, które każdy z małżonków będzie nosił po zawarciu małżeństwa, decyduje jego oświadczenie złożone przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego”.

Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska musi być uwzględniony ważnymi względami, tzn.:

a) obecnie używane imię lub nazwisko jest ośmieszające lub nielicujące z godnością człowieka;

b) zostaną zmienione na imię lub nazwisko rzeczywiście, faktycznie używane;

c) chęcią powrotnej zamiany na imię lub nazwisko, które zostało bezprawnie zmienione;

d) chęcią zamiany na imię lub nazwisko noszone zgodnie z przepisami prawa państwa, którego obywatelstwo również się posiada.

Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawo o zmianie imienia i nazwiska: „Zmiany imienia lub nazwiska cudzoziemca, który uzyskał w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, można dokonać wyłącznie ze szczególnie ważnych powodów związanych z zagrożeniem jego prawa do życia, zdrowia, wolności lub bezpieczeństwa osobistego”.

Zmiana imienia lub nazwiska może nastąpić jedynie na wniosek osoby, która chce tego dokonać, złożony do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego, a w przypadku osób zamieszkałych poza granicami kraju – do konsula RP, wraz ze wskazaniem kierownika urzędu stanu cywilnego, któremu wniosek ma zostać przekazany. Wniosek należy uzasadnić. Wniosek o zmianę nazwiska nie zostanie uwzględniony, jeśli wnioskodawca ubiega się o zmianę:

a) na nazwisko historyczne;

b) wsławione w dziedzinie kultury, nauki, działalności politycznej, społecznej albo wojskowej;

– chyba, że wnioskodawca posiada członków rodziny o takim nazwisku.

Zmiana nazwiska rodziców rozciąga się na ich małoletnie dzieci, także jeszcze nie zrodzone.

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Back to top