Szukaj haseł:

Zorganizowana część przedsiębiorstwa

Kodeks cywilny wskazuje definicję przedsiębiorstwa, jako zorganizowanego zespołu składników niematerialnych i materialnych przeznaczonego do  prowadzenia działalności gospodarczej (art. 55¹). Dlatego też, mimo iż w ustawie tej nie zawarto definicji legalnej zorganizowanej części przedsiębiorstwa, można ją definiować jako część składników ww. przedsiębiorstwa wyodrębnioną w określony sposób.

To właśnie te wyodrębnienie jest najistotniejszym z punktu widzenia praktyki funkcjonowania ZCP w obrocie gospodarczo-prawnym. W doktrynie i orzecznictwie część poglądów skłania się do stanowiska, że najistotniejszym dla uznania grupy wyodrębnionych składników za ZCP jest możliwość realizacji przez nią określonych zadań gospodarczych. Najpopularniejszy z poglądów wymaga, by zespół tych wyodrębnianych składników majątkowych po przeniesieniu ich własności mógł stanowić samodzielne, odrębne przedsiębiorstwo, wyodrębnione organizacyjnie i finansowo.

Przemawia za tym także orzecznictwo unijne. Naczelny Sąd Administracyjny, odnosząc się do wyroków Trybunału Sprawiedliwości UE (z 27.11.2003 r. w sprawie C-497/10 Zita Modes Sarl przeciwko Administration de l’enregistrement et des domains oraz z 10.11.2011 r. w sprawie C-444/10 Finanzamt Lüdenscheid przeciwko Christel Schriever) orzekł:

„Stwierdzenie, że nastąpiło przekazanie przedsiębiorstwa lub jego samodzielnej części wymaga by całości przekazanych składników pozwalała na prowadzenie samodzielnej działalności gospodarczej. (…) TSUE wywodzi konieczność, aby zbywany majątek lub jego cześć (przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług) składały się właśnie na całość zdolną do prowadzenia niezależnej działalności gospodarczej (wyrok NSA z 26.01.2018 r., sygn. akt I FSK 1127/17).

Taką też, spełniającą powyższe przesłanki definicję, zawierają tożsame pojęcia zorganizowanej części przedsiębiorstwa zawarte w: ustawie o podatku od towarów i usług, ustawie o podatku od osób prawnych (w art. 4a pkt 4) oraz ustawie o podatku od osób fizycznych (w art. 5a pkt 4). Zgodnie z art. 2 pkt 27e ustawy o VAT, przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa rozumie się:

„organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania” (Dz. U. 2004 Nr 54 poz. 535, ze zm).

Sama ustawa o VAT wskazuje w art. 6 pkt 1, że opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług nie podlegają transakcje zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Oznacza to, że transakcje których przedmiotem są ZCP podlegać będą opodatkowaniu PCC, zgodnie bowiem z art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, nie podlegają temu podatkowi czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany w zakresie, w jakim są opodatkowane podatkiem od towarów i usług.

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Back to top