Szukaj haseł:

Źródła prawa administracyjnego

Źródła prawa administracyjnego

Źródła prawa administracyjnego – to sposoby, w jakich tworzy się, utrzymuje i zmienia prawo administracyjne. Źródłami prawa administracyjnego są: Konstytucja RP, ratyfikowane umowy międzynarodowe, ustawy, rozporządzenia z mocą ustawy, rozporządzenia, przepisy prawa miejscowego, uchwały, zarządzenia, statuty i regulaminy, jako akty prawa wewnętrznego.

Cechy źródeł prawa administracyjnego:

a) ich wielość i różnorodność;

b) niepodejmowanie ich kodyfikacji;

c) większość źródeł prawa administracyjnego pochodzi od samej administracji (wydawanie aktów normatywnych należy do organów administracyjnych);

d) prawo administracyjne nie jest jednolite w sensie wyróżnienia go, jako działu (gałęzi) prawa;

e) prawo miejscowe, ustanawiane z powodu ewenementu lokalnego, tzn. potrzeby takiej regulacji, która nie występuje jednocześnie na obszarze całego kraju.

Konstytucja ustala zasady ustroju politycznego i społeczno-gospodarczego państwa, strukturę i kompetencje naczelnych, centralnych i lokalnych organów państwa, także zasady i treść stosunków między obywatelami a państwem. Określa ustrój organów administracji publicznej i innych podmiotów wykonujących zadania administracji publicznej, określa zadania i kompetencje tych organów i podmiotów. Kreuje zasady kontroli administracji publicznej i w tym zakresie formułuje także zasady prawa administracyjnego. Konstytucyjna regulacja praw i wolności człowieka i obywatela zakreśla granice prawnej ingerencji administracji, zarazem otwierając możliwość przekraczania tych granic.

Ustawy mają charakter źródeł prawa powszechnie obowiązującego, są uchwalane przez parlament. Pewne materie z zakresu administracji publicznej mogą być regulowane wyłącznie ustawami. Konstytucja wraz z ustawami tworzą dla administracji publicznej podstawy działania i ustalają jego granice.

Umowy międzynarodowe objęte są w Polsce obowiązkiem ich przestrzegania. Poprzez ich publikację w Dzienniku Ustaw dochodzi do inkorporacji norm prawa międzynarodowego do prawa wewnętrznego. Przejawiają się w formach: traktatów, umów, porozumień. Tworzą prawa i obowiązki dla państw, jako podmiotów, rzadko wiążą bezpośrednio obywateli tych państw. Cześć umów międzynarodowych ma charakter administracyjny. Takie umowy dotyczą zadań bezpośrednio wykonywanych przez wewnętrzne organy administracyjne państw.

Rozporządzenia z mocą ustawy, w przeciwieństwie do zwykłych ustaw, muszą wykazać się stosownym umocowaniem z innego aktu prawnego. Od 17 października 1997 r, mogą być wydawane tylko przez Prezydenta RP na wniosek Rady Ministrów w zakresie dotyczącym stanów nadzwyczajnych.

Rozporządzenia uzupełniają ustawy, przejmują na siebie ciężar dokonania szczegółowej regulacji, której podstawy zawarto już w ustawach. Rozporządzenie, jako akt normatywny wydawany przez naczelne organy administracji państwowej, jest zaraz po ustawie kluczowym źródłem prawa administracyjnego. Rozporządzenia są źródłem powszechnie obowiązującego prawa.

Zarządzenia nie są źródłami prawa powszechnie obowiązującego. Mają charakter wewnętrzny i obowiązują tylko jednostki organizacyjne podległe organowi, który je wydał.

Uchwały, to akty normatywne kolegialnych organów administracji publicznej. Niektóre uchwały stanowią źródła prawa powszechnie obowiązującego. Większość z nich to jednak akty normatywne, mające charakter wewnętrzny i obowiązujący tylko jednostki organizacyjne podległe organowi, który je podjął.

Regulaminy i statuty, to akty normatywne, w których reguluje się wewnętrzny ustrój jednostek organizacyjnych administracji publicznej i niepublicznej.

Akty prawa miejscowego obowiązują na terenie jednostki, które je wydały. Stanowione są na podstawie i w granicach upoważnień zawartych w ustawie.

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Back to top