Szukaj haseł:

Zwłoka dłużnika i jej skutki

Zwłoka dłużnika i jej skutki

Zwłoka dłużnika i jej skutki – dłużnik dopuszcza się zwłoki, gdy nie spełnia ciążącego na nim obowiązku świadczenia w terminie, a w braku tego terminu – gdy nie spełnia go niezwłocznie po wezwaniu przez wierzyciela. Kwestie związane z dopuszczaniem się przez dłużnika zwłoki w spełnieniu świadczenia oraz skutków tej zwłoki zostały uregulowane w Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93, ze zm.).

Zwłoka dłużnika może nastąpić wskutek okoliczności:

  1. a) za które ponosi on odpowiedzialność (zwłoka dłużnika);
  2. b) za które dłużnik nie ponosi on odpowiedzialności (opóźnienie).

Skutki zwłoki – w jej przypadku, wierzycielowi przysługuje roszczenie odszkodowawcze; wierzyciel może domagać się naprawienia wynikłej dla niego szkody, niezależnie od wykonania zobowiązania oraz spełnienia świadczenia, a gdy straciło ono dla wierzyciela znaczenie wskutek zwłoki, może go nie przyjąć i żądać naprawienia szkody; wierzyciel może również wykonać świadczenie za dłużnika, na jego koszt:

– gdy chodzi o rzeczy oznaczone co do gatunku, wierzyciel może kupić taką samą ilość rzeczy, bez wytaczania powództwa;

– gdy świadczenie polega na czynieniu tego rodzaju, że nie wymaga osobistego działania dłużnika, wierzyciel może żądać od sądu upoważnienia do wykonania tej czynności;

– gdy świadczenie polega na zaniechaniu – wierzyciel może żądać upoważnienia przez sąd do usunięcia wszystkiego, co dłużnik wbrew zobowiązaniu uczynił; w nagłych przypadkach wierzyciel nie potrzebuje upoważnienia sądu.

Skutki opóźnienia:

– wierzyciel może żądać spełnienia świadczenia, ale nie ma roszczeń odszkodowawczych, gdy chodzi o świadczenia niepieniężne; przy świadczeniu pieniężnym, dłużnik zobowiązany jest zapłacić wierzycielowi odsetki za czas opóźnienia, choćby wierzyciel nie poniósł żadnej szkody.

Skutki zwłoki dłużnika w umowach wzajemnych:

– wierzycielowi przysługują wszystkie wskazane wyżej uprawnienia; może on więc nadal żądać wykonania pierwotnego świadczenia lub wykonać na koszt dłużnika świadczenie zastępcze, zachowując w obu przypadkach ponadto roszczenie odszkodowawcze. Jeśli skorzysta z tych roszczeń, to dotychczasowy stosunek zobowiązaniowy trwa nadal, a wierzyciel sam zobowiązany jest do wykonania swojego świadczenia wzajemnego. W odróżnieniu od zwykłych umów, wierzycielowi przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy wzajemnej, jednakże wcześniej musi wyznaczyć dłużnikowi dodatkowy termin do wykonania zobowiązania z zagrożeniem, że w razie bezskutecznego upływu terminu dodatkowego, od umowy odstąpi. Wyznaczenie dodatkowego terminu nie jest konieczne gdy:

  1. a) uprawnienie do natychmiastowego odstąpienia zostało wyraźnie zastrzeżone w umowie;
  2. b) wykonanie zobowiązania przez stronę po terminie nie miałoby dla drugiej strony znaczenia.

Odstąpienie od umowy wzajemnej powoduje, że umowa ta przestaje strony wiązać i to z mocą wsteczną ex tunc.

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Previous Article
Next Article
Back to top