Szukaj haseł:

Zwolnienie podmiotowe w podatku CIT

To wyłączenie z zasięgu opodatkowania podatkiem od osób prawnych określonej grupy podmiotów, nie ze względu na określone działania, skutkujące nieobjęciem obowiązkiem podatkowym, a na osobę, podmiot dokujący tych działań. I tak zgodnie z art. 6 ust 1 Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. 1992 nr 21 poz. 86, ze zm.), zwolnionymi podmiotowo od podatku CIT są:

 1. Skarb Państwa;
 2. Narodowy Bank Polski;
 3. jednostki budżetowe;
 4. państwowe fundusze celowe, wskazane w ustawie o finansach publicznych;
 5. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej;
 6. w ograniczonym ustawą Prawo wodne zakresie – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie;
 7. przedsiębiorstwa międzynarodowe i inne jednostki gospodarcze utworzone przez organ administracji państwowej wspólnie z innymi państwami na podstawie porozumienia lub umowy, chyba że porozumienia te lub umowy stanowią inaczej;
 8. jednostki samorządu terytorialnego w zakresie dochodów określonych w przepisach ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego;
 9. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa;
 10. fundusze inwestycyjne otwarte oraz specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte, utworzone  na podstawie ustawy o funduszach inwestycyjnych, z wyłączeniem specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych stosujących zasady i ograniczenia inwestycyjne określone dla funduszy inwestycyjnych zamkniętych;
 11. instytucje wspólnego inwestowania, posiadające siedzibę w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, spełniające wskazane w tej ustawie warunki;
 12. fundusze emerytalne;
 13. podatnicy posiadający siedzibę w innym niż Polska państwie członkowskim UE lub w innym  państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego prowadzący program emerytalny, w zakresie dochodów związanych z gromadzeniem oszczędności na cele emerytalne, którzy spełniają wskazane w tej ustawie warunki;
 14. Zakład Ubezpieczeń Społecznych;
 15. Fundusz Rezerwy Demograficznej;
 16. Agencja Rezerw Materiałowych;
 17. Narodowy Fundusz Zdrowia;
 18. Bankowy Fundusz Gwarancyjny;
 19. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa;
 20. jednostki nadzoru technicznego oraz
 21. podmiot, którego jedynym akcjonariuszem lub podmiotem dominującym jest fundusz, utworzony w celu przeniesienia praw majątkowych i powiązanych z nimi zobowiązań podmiotu w restrukturyzacji lub instytucji pomostowej w celu zarządzania tymi prawami, w tym ich zbycia lub likwidacji, zwany podmiotem zarządzającym aktywami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.
Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Back to top