Zgodnie z ogólną regułą zawartą w art. 433 § 1 k.s.h., akcjonariusze mają prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku

Podwyższenie kapitału zakładowego wymaga zmiany statutu i następuje w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji. Objęcie nowych