Szukaj haseł:

To jeden z podatków lokalnych, do którego zobowiązani są posiadacze i właściciele środków transportowych o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony. Regulacje dotyczące podatku

To ujęte w Księdze drugiej Kodeksu cywilnego, Tytule IV, w art. 336 – 352, inne od prawa własności prawo rzeczowe, określające uprawnienie podmiotu do

To przychody, których katalog został zawarty w art. 7b ust. 1 Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych

To instytucja prawna, która pozwala temu, przeciwko komu przysługuje roszczenie o wykonanie zobowiązania podatkowego, uchylenie się od jego zaspokojenia wskutek upływu określonego przepisami prawa

Back to top