Szukaj haseł:

Prawo o wykroczeniach – to odrębna gałąź prawa karnego, regulująca zagadnienia związane z popełnieniem czynów zabronionych zagrożonych przez ustawę karną, o mniejszym nasileniu społecznej

Powiat - to posiadająca osobowość prawną wspólnota samorządowa oraz odpowiednie terytorium. Wspólnotę samorządową stanowi z mocy prawa ogół mieszkańców powiatu, jako jednostki zasadniczego podziału

Przedmiot umowy leasingu – treść art. 709¹ Kodeksu cywilnego stanowi, że przedmiotem umowy leasingu mogą być tylko rzeczy. W szerszym ujęciu, pojęcie rzeczy przedstawia

Pojęcie prawa administracyjnego – to zespół norm regulujących działalność administracyjną, gałąź prawa normująca administrację publiczną, czyli obejmuje to, co jest wytworzone dla jej organizacji

Back to top