Nieruchomości z WarszawieNieruchomości - Warszawa - OgłoszeniaNieruchomości Poznań Warszawa Wrocław Kraków Trójmiasto https://www.nieruchomosci.222.pl/ Nieruchomości w KrakowieNieruchomości - Katowice i Śląsk https://www.son.com.pl/ Potrzebujesz porady prawnej? Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad dla przedsiębiorców. Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.biz

Zgodnie z art. 3 polskiej ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta. Czynami nieuczciwej konkurencji są w szczególności: wprowadzające w błąd oznaczenie

Niezależny analityk to osoba fizyczna, niepozostająca w stosunku pracy lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze z firmą rekomendującą, instytucją kredytową lub innym podmiotem, którego przedmiotem działalności jest sporządzanie rekomendacji, dysponującą wiedzą fachową w zakresie instrumentów finansowych lub ich emitentów, która przy wykorzystaniu tej wiedzy

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne to instrumenty pochodne, które są przedmiotem obrotu poza rynkiem zorganizowanym, a ich treść jest lub może być przedmiotem negocjacji między stronami. Fundusz inwestycyjny otwarty, który zamierza zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne, w celu zapewnienia sprawnego zarządzania

Negocjacje z ogłoszeniem to tryb udzielenia zamówienia publicznego, w którym, po publicznym ogłoszeniu o zamówieniu, zamawiający negocjuje warunki umowy w sprawie zamówienia publicznego z wybranymi przez siebie wykonawcami, a następnie zaprasza ich do składania ofert. Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie negocjacji z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi

Negocjacje bez ogłoszenia to tryb udzielenia zamówienia publicznego, w którym zamawiający negocjuje warunki umowy w sprawie zamówienia publicznego z wybranymi przez siebie wykonawcami, a następnie zaprasza ich do składania ofert. Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących

Sąd z urzędu nada wyrokowi przy jego wydaniu rygor natychmiastowej wykonalności, jeżeli: 1) zasądza alimenty - co do rat płatnych po dniu wniesienia powództwa, a co do rat płatnych przed wniesieniem powództwa za okres nie dłuższy niż za trzy miesiące; 2) zasądza roszczenie uznane przez pozwanego; 3) wyrok

Zgodnie z art. 1 obowiązujące w Polsce ustawy Prawo autorskie, przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia. Ochroną objęty może być wyłącznie sposób wyrażenia; nie są objęte ochroną odkrycia, idee, procedury,

Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest m.in.: 1) nieustalenie należności Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub innej jednostki sektora finansów publicznych albo ustalenie takiej należności w wysokości niższej niż wynikająca z prawidłowego obliczenia; 2) niepobranie lub niedochodzenie należności Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub innej jednostki sektora finansów

Zgodnie z art. 355 § 1 kodeksu cywilnego (k.c.), dłużnik obowiązany jest do staranności ogólnie wymaganej w stosunku do danego rodzaju (należyta staranność).Co do kryterium "stosunków danego rodzaju", to na gruncie art. 355 § 1 k.c. należy o niej mówić jako staranność należyta, nie