Szukaj haseł:

Nadzór nad działalnością pożytku publicznego – to nadzór sprawowany nad tą działalnością tych organizacji, sprawowany przez Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego, w zakresie

Niezorganizowane źródła prawa administracyjnego – to przejaw normodawstwa realizowanego w ramach porządku pranego otwartego. Stosowanie prze administrację reguł pozaprawnych wynika z określonego sformułowania przepisów

Nadzwyczajne środki zaskarżenia w sprawach o wykroczenia – to środki nadzoru nad orzecznictwem w sprawach o wykroczenia, służące kontroli i wzruszaniu prawomocnych orzeczeń, czyli

Nieruchomość – cywilnoprawną definicję nieruchomości zawiera art. 46 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93,

Back to top