Rachunki rozliczeniowe, w tym bieżące i pomocnicze, mogą być prowadzone wyłącznie dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną, osób fizycznych prowadzących działalność zarobkową na własny rachunek, w tym dla osób będących przedsiębiorcami. [Podstawa prawna: Prawo bankowe] Potrzebujesz pomocy dotyczącej rachunków rozliczeniowych? Kancelaria

Lokaty negocjowane to rodzaj produktu bankowego z którego chętnie korzystają instytucje posiadające znaczne nadwyżki finansowe - takie, jak jednostki budżetowe, samorządy lokalne albo przedsiębiorcy.Jeśli instytucje takie nie decydują się na bardziej ryzykowne inwestycje - np. na giełdzie papierów wartościowych albo w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych

Depozyty negocjowane to forma oszczędzania, która jest dostępna osób dysponujących znacznymi środkami finansowymi.Dzięki temu są one w stanie podejmować indywidualne ustalenia z bankiem dotyczące wysokości oprocentowania, sposobu jego zapłaty, czasu trwania lokaty oraz innych parametrów, które w innych wypadkach są regulowane wyłącznie przez regulaminy bankowe.

Kredyt eksportowy to kredyt dla zagranicznego nabywcy lub jego banku, udzielany przez bank w celu finansowania umowy eksportowej, a także kredyt dla krajowego dostawcy, refinansujący udzielony przez niego w tej samej walucie, według takiej samej stopy procentowej i takiego samego rozkładu spłat kredyt na rzecz

Rynek pieniężny to system obrotu instrumentami finansowymi opiewającymi wyłącznie na wierzytelności pieniężne, o terminie realizacji praw, liczonym od dnia ich wystawienia albo nabycia w obrocie pierwotnym, nie dłuższym niż rok. [Podstawa prawna: ustawa o instrumentach finansowych]Hasła powiązane:instrumenty rynku pieniężnegoPotrzebujesz pomocy dotyczącej rynku pieniężnego? Kancelaria Prawna Skarbiec

W przypadku opcji zapadkowych (ang. ratchet options, cliąuet options) istotny jest nie tylko sam fakt ustanowienia nowego ekstremum przez cenę instrumentu bazowego, lecz także znacznie ma moment, w którym zostało ono osiągnięte. W chwili zawierania kontraktu, nabywca i wystawca opcji określają terminy, w których będą

Instytucja finansowa to podmiot nie będący bankiem ani instytucją kredytową, którego podstawowa działalność będąca źródłem większości przychodów polega na wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie:nabywania i zbywania udziałów lub akcji, udzielania pożyczek ze środków własnych, udostępniania składników majątkowych na podstawie umowy leasingu, świadczenia usług w

Swap walutowy jest umową pomiędzy dwiema lub więcej stronami obejmującą wymianę przepływów gotówkowych. Wymiany walutowe (currency swaps) polegają na zamianie płatności w jednej walucie na płatności w drugiej i służą do zarządzania ryzykiem walutowym. Stosowane są różne formy rozliczeń wzajemnych zobowiązań stron. Oprócz wymiany sald,

Transakcje terminowe w Dresner Banku Forward Rate Agreement (FRA) to kontrakt, w którym strony ustalają w dniu zawarcia stałą stopę procentową w danej walucie w ustalonym dniu w przyszłości. Kontrakt ten jest kupowany lub sprzedawany przez klienta w zależności od oczekiwanego kierunku zmian stopy procentowej (zabezpieczenie