Orzeczenia sądów państw członkowskich Unii Europejskiej, ugody zawarte przed takimi sądami lub zatwierdzone przez takie sądy oraz dokumenty urzędowe sporządzone w państwach członkowskich Unii Europejskiej, opatrzone w tych państwach zaświadczeniem europejskiego tytułu egzekucyjnego, są tytułami egzekucyjnymi i podlegają wykonaniu w Polsce po nadaniu klauzuli wykonalności. Tytułom

Michael G. Kollo Underwriter competition and gross spreads in the eurobond market [w:] European Central Bank, "Working Paper Series", November 2005, No. 550. Fiorella De Fiore, Harald Uhlig Bank finance versus bond finance: what explains the differences between US and Europe? [w:] European Central Bank, "Working Paper Series",

Podwyższenie kapitału zakładowego wymaga zmiany statutu i następuje w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji. Akcjonariusze mają prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji (prawo poboru). W interesie spółki walne zgromadzenie może pozbawić akcjonariuszy prawa poboru akcji w

Elektroniczny instrument płatniczy to każdy instrument płatniczy, w tym z dostępem do środków pieniężnych na odległość, umożliwiający posiadaczowi dokonywanie operacji przy użyciu elektronicznych nośników informacji lub elektroniczną identyfikację posiadacza niezbędną do dokonania operacji, w szczególności kartę płatniczą lub instrument pieniądza elektronicznego. Umowę o elektroniczny instrument płatniczy

Zgodnie z prawem polskim do przymusowej egzekucji świadczenia niezbędny jest tzw. tytuł wykonawczy, przy czym pojęcie "tytuł wykonawczy" oznacza tytuł egzekucyjny zaopatrzony przez sąd w klauzulę wykonalności. Tytułami egzekucyjnymi są: 1) orzeczenie sądu prawomocne lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu, jak również ugoda zawarta przed sądem; 2) orzeczenie referendarza sądowego

Efektywna stopa procentowa to uniwersalny miernik rzeczywistego zysku, służący do uszeregowania inwestycji według ich zyskowności. Efektywna stopa procentowa umożliwia potencjalnemu klientowi uszeregowanie tak lokat tego samego banku, jak również lokat rożnych banków, według następujących zmiennych: okres kapitalizacji, różne nominalne stopy procentowe. Ocena zyskowności lokat ma

Europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych, w skrócie EZIG, to instytucja powołana na mocy przepisów prawa UE, a dokładnie na podstawie rozporządzenia Rady (EWG) nr 2137/85 (Dziennik Urzędowy EWG L199 z dnia 25 lipca 1985), a także na podstawie krajowych przepisów prawnych dotyczących regulacji EZIG.EZIG funkcjonują w

Euroczek (ang. eurocheque) to pojęcie ekonomiczne, które oznacza wielodewizowy dokument rozliczeniowy w formie czeku, o wysokim stopniu bezpieczeństwa i wysokiej jakości, zbliżonej do banknotów; euroczek to łatwy w użyciu i popularny środek płatniczy, drukowany na specjalnym papierze wartościowym ze znakiem wodnym, emitowany przez większość europejskich

Ewidencja sprzedaży - możemy wyróżnić trzy rodzaje ewidencji na potrzeby VAT:ewidencję uproszczoną – prowadzoną zgodnie z art. 109 ustawy o VAT przez podatników zwolnionych podmiotowo od VAT (pod rygorem naliczenia podatku VAT 23%, bez prawa do odliczenia podatku VAT); ewidencję pełną – prowadzoną zgodnie

Ewidencja środków trwałych - dokonuje się w niej zapisów dotyczących środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, których cena nabycia lub koszt wytworzenia przekracza zazwyczaj 3 500 zł albo okres ich użytkowania jest dłuższy niż jeden rok. Każdy podatnik prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów,