W przypadkach gdy nie można określić dochodów za pomocą metod porównywalnej ceny niekontrolowanej, ceny odprzedaży albo rozsądnej marży ("koszt plus") dopuszcza się zastosowanie metod zysku transakcyjnego, polegających na określaniu dochodów na podstawie zysku, jakiego racjonalnie mógłby oczekiwać dany podmiot uczestniczący w transakcji. Metody zysku transakcyjnego należy

Tzw. "metoda rozsądnej marży (koszt plus)" stanowi jedną z metod określania dochodów podatników w drodze oszacowania cen. Polega ona na ustaleniu ceny sprzedaży rzeczy i praw oraz świadczenia usług w transakcji danego podmiotu z podmiotem powiązanym na poziomie odpowiadającym sumie kosztów bezpośrednio związanych z nabyciem od

Tzw. metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej stanowi jedną z metod określania dochodów podatników w drodze oszacowania cen. Polega ona na porównaniu ceny ustalonej w transakcjach między podmiotami powiązanymi z ceną stosowaną w porównywalnych transakcjach przez podmioty niezależne i na tej podstawie określeniu wartości rynkowej przedmiotu transakcji

Tzw. "metoda praw własności" oznacza przyjętą przez jednostkę dominującą lub znaczącego inwestora metodę wyceny udziałów w aktywach netto jednostki podporządkowanej, z uwzględnieniem wartości firmy lub ujemnej wartości firmy, ustalonych na dzień objęcia kontroli, współkontroli lub wywierania znaczącego wpływu. Wartość początkową udziału aktualizuje się na dzień bilansowy,

Metoda konsolidacji proporcjonalnej polega na sumowaniu poszczególnych pozycji sprawozdań finansowych jednostki dominującej, w pełnej wartości, z częścią wartości poszczególnych pozycji sprawozdań finansowych, jednostek współzależnych niebędących spółkami handlowymi, proporcjonalną do posiadanych przez jednostki grupy kapitałowej objęte konsolidacją udziałów oraz dokonaniu wyłączeń. Wyłączenia przy zastosowaniu metody konsolidacji proporcjonalnej Wyłączeniu

Metoda konsolidacji pełnej polega na sumowaniu, w pełnej wartości, poszczególnych pozycji dpowiednich sprawozdań finansowych jednostki dominującej i jednostek zależnych, dokonaniu wyłączeń oraz innych korekt, o których mowa poniżej. Wyłączenia spod konsolidacji Wyłączeniu podlega wyrażona w cenie nabycia wartość udziałów posiadanych przez jednostkę dominującą i inne jednostki objęte

Tzw. "metoda ceny odprzedaży" stanowi jedną z metod określania dochodów podatników w drodze oszacowania cen. Polega ona na obniżeniu ceny określonej w transakcji danego podmiotu z podmiotem niezależnym, dotyczącej dóbr lub usług nabytych uprzednio przez ten dany podmiot od podmiotu z nim powiązanego, o marżę

Jeśli sądzisz, że marketing nie sprawdza się w praktyce, pomyśl o milionach ludzi, którym autentycznie zaczęło się wydawać, że jogurty naturalne są smaczne, a margaryna jest zdrowa. Zgodnie z bardzo teoretycznym wyobrażeniem procesu, sala sądowa jest neutralnym polem starcia dla dwóch przeciwstawnych argumentacji, zaś sąd, podsumowując

W prawie polskim manipulację instrumentem finansowym stanowi: 1) składanie zleceń lub zawieranie transakcji wprowadzających lub mogących wprowadzić w błąd co do rzeczywistego popytu, podaży lub ceny instrumentu finansowego, chyba że powody tych działań były uprawnione, a złożone zlecenia lub zawarte transakcje nie naruszyły przyjętych praktyk rynkowych

Mały podatnik to podatnik podatku od towarów i usług: a) u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 800.000 euro, b) prowadzącego przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzającego funduszami powierniczymi, będącego agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi