Szukaj haseł:

Mężowie zaufania i obserwatorzy społeczni – to osoby, które mogą zostać wyznaczone do komisji wyborczych w wyborach: do Sejmu RP i do Senatu RP;

to organ Sejmu, wybierany spośród grona posłów najwyższy przedstawiciel Sejmu, strzegący jego praw i przewodniczący jego pracom, a także obradom Zgromadzenia Narodowego, pełni funkcję

 to sposób załatwienia sprawy administracyjnej uregulowany w Dziale II, Rozdziale 8a Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 1960 nr

 to rodzaj niejawnego postępowania uregulowany w Dziale II, Rozdziale 5a Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 1960 nr 30

Back to top