Depozyty negocjowane to forma oszczędzania, która jest dostępna osób dysponujących znacznymi środkami finansowymi.Dzięki temu są one w stanie podejmować indywidualne ustalenia z bankiem dotyczące wysokości oprocentowania, sposobu jego zapłaty, czasu trwania lokaty oraz innych parametrów, które w innych wypadkach są regulowane wyłącznie przez regulaminy bankowe.

Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którym przysługiwały akcje w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku. Statut może upoważnić walne zgromadzenie do określenia dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (tzw. dzień dywidendy). Dzień dywidendy nie

Dziennik stanowi część ksiąg rachunkowych, która zawiera chronologiczne ujęcie zdarzeń, jakie nastąpiły w danym okresie sprawozdawczym. Bez względu na technikę prowadzenia ksiąg rachunkowych dziennik powinien umożliwiać uzgodnienie jego obrotów z obrotami zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej. Zapisy w dzienniku muszą być kolejno numerowane, a

W ciągu ostatnich kilkunastu lat w prawie polskim obowiązywało kilka zbliżonych do siebie, aczkolwiek nie identycznych definicji działalności gospodarczej. Zgodnie z art. 2 aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa

Chcesz założyć rachunek maklerski? Kliknij TUTAJ. Biblioteczka inwestora Cechą, którą w papierach wartościowych wszyscy sobie najwyżej cenimy, jest to, że można na nich dobrze zarabiać. Są tacy, którzy uważają, że jest to całkowicie satysfakcjonujący zasób wiedzy na ich temat i zamiast teoretyzować, pora zabrać się do inwestowania.

We wniosku o dział spadku należy powołać postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku oraz spis inwentarza, jak również podać, jakie spadkodawca sporządził testamenty, gdzie zostały złożone i gdzie się znajdują. Jeżeli spis inwentarza nie został sporządzony, należy we wniosku wskazać majątek, który ma być przedmiotem działu. W

Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez walne zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom. Zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji. Jeżeli akcje nie są całkowicie pokryte, zysk rozdziela się w stosunku do dokonanych wpłat

Podstawą zapisów w księgach rachunkowych są dowody księgowe stwierdzające dokonanie operacji gospodarczej (zwane "dowodami źródłowymi"): 1) zewnętrzne obce - otrzymane od kontrahentów, 2) zewnętrzne własne - przekazywane w oryginale kontrahentom, 3) wewnętrzne - dotyczące operacji wewnątrz jednostki.Treść dowodów księgowych Dowód księgowy powinien zawierać co najmniej: 1) określenie rodzaju dowodu i

W umowie o doradztwo inwestycyjne w zakresie maklerskich instrumentów finansowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, firma inwestycyjna zobowiązuje się do przygotowywania w oparciu o potrzeby i sytuację klienta i przekazywania mu pisemnej lub ustnej rekomendacji nabycia lub zbycia określonych maklerskich instrumentów finansowych albo powstrzymania się od zawarcia

Linki zewnętrzne: Expander. Niezależny doradca finansowy "Expander jest liderem polskiego rynku doradców finansowych. Miesięcznie 4000 osób rozwiązuje swoje problemy finansowe z pomocą Doradców Finansowych Expandera."