Lokaty negocjowane to rodzaj produktu bankowego z którego chętnie korzystają instytucje posiadające znaczne nadwyżki finansowe - takie, jak jednostki budżetowe, samorządy lokalne albo przedsiębiorcy.Jeśli instytucje takie nie decydują się na bardziej ryzykowne inwestycje - np. na giełdzie papierów wartościowych albo w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych

Lokaty rentierskie są przeznaczone dla osób, które chcą uzyskiwać systematyczne dochody ze zgromadzone kapitału. W typowym wypadku rozwiązanie to zostaje uzyskane w ten sposób, że kwota podstawowa zostaje wpłacona na okresową lokatę, ale odsetki od kapitału są systematycznie wypłacane na koniec każdego okresu rozliczeniowego. Niektóre lokaty

Lokatofundusze - Bezpiecznie i z zyskiem "Powiernicy liczą na to, że dzięki nowemu produktowi przyciągną klientów stroniących od funduszy. - Lokatofundusze są adresowane głównie do tych osób, które do tej pory nie inwestowały w fundusze, ponieważ obawiały się zmienności ich wyników - uważa Sebastian Buczek z

Jednocześnie ze zgłoszeniem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością do KRS należy złożyć podpisaną przez wszystkich członków zarządu listę wspólników z podaniem nazwiska i imienia lub firmy (nazwy) oraz liczby i wartości nominalnej udziałów każdego z nich. Niezależnie od powyższego, zarząd jest obowiązany prowadzić księgę udziałów, do której

List przewozowy to dokument wystawiony w związku z przyjęciem przez przewoźnika przesyłki towarowej przez podmiot który nadaje przesyłkę. W liście przewozowym jego nadawca zamieszcza: 1) nazwę i adres nadawcy, jego podpis oraz określenie placówki przewoźnika zawierającej umowę, 2) miejsce przeznaczenia przesyłki oraz nazwę i adres odbiorcy, 3) określenie rzeczy,

Użyteczne linki Christoffer Kok Sørensen and Thomas Werner: Bank interest rate pass-through in the euro area: a cross country comparison

Zgodnie z definicją zawartą w kodeksie cywilnym, przez umowę leasingu finansujący zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, nabyć rzecz od oznaczonego zbywcy na warunkach określonych w tej umowie i oddać tę rzecz korzystającemu do używania albo używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony. Natomiast druga

Zgoda wyrażona przez właściciela lub inną upoważnioną osobę na podjęcie określonych działań lub wykorzystywanie składników majątkowych, np. pozwolenie na zajęcie lokalu, pozwolenie na prowadzenie pojazdów lub pozwolenie na wykorzystywanie praw autorskich, technologii lub know-how. Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej:autorskie prawa majątkowe mogą przejść na