Udziały i akcje w spółkach prawa handlowego mogą być obejmowane nie tylko za gotówkę, ale również w zamian za tzw. wkłady niepieniężne (aporty), czyli prawa majątkowe inne niż środki pieniężne. Jaki jest skutek wniesienia określonych praw aportem? Wniesienie wkładu niepieniężnego oznacza - jeżeli umowa nie stanowi inaczej

W postępowaniu cywilnym od wyroku sądu pierwszej instancji przysługuje apelacja do sądu drugiej instancji. Apelację od wyroku sądu rejonowego rozpoznaje sąd okręgowy, a od wyroku sądu okręgowego jako pierwszej instancji - sąd apelacyjny. Rozpoznanie sprawy następuje w składzie trzech sędziów zawodowych. Postanowienia dotyczące postępowania dowodowego na

Zgodnie z art. 482 § 1-2 k.c. odsetek za opóźnienie od zaległych odsetek można żądać dopiero od chwili wytoczenia o nie powództwa, chyba że po powstaniu zaległości strony zgodziły się na doliczenie zaległych odsetek do dłużnej sumy. Warto podkreślić, że pojęcie "zaległe odsetki", w rozumieniu

Animatorem emitenta jest w rozumieniu Regulaminu Giełdy członek giełdy lub podmiot, o którym mowa w § 60 ust. 2 ww. Regulaminu, nie będący członkiem giełdy, który na podstawie umowy z emitentem zobowiąże się do wspomagania płynności danego instrumentu finansowego. Podmiot nie będący członkiem giełdy zgłasza

Alternatywny system obrotu to organizowany przez firmę inwestycyjną lub spółkę prowadzącą rynek regulowany wielostronny system obrotu dokonywanego poza rynkiem regulowanym, którego przedmiotem są papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego, zapewniający koncentrację podaży i popytu w sposób umożliwiający zawieranie transakcji pomiędzy uczestnikami tego systemu. W praktyce główna różnica

Postępowania sądowe w Polsce mają opinię przewlekłych i mało skutecznych. Tym bardziej warto więc zwrócić uwagę na możliwość zastosowania alternatywnych technik rozwiązywania sporu, takich jak mediacja, próba ugodowa albo arbitraż:zgodnie z art. 1831 § 2 polskiego kodeksu postępowania cywilnego, mediację prowadzi się na podstawie

Bank, działając na zlecenie klienta, ale we własnym imieniu (bank otwierający), może zobowiązać się pisemnie wobec innego banku, że dokona zwrotu kwot wypłaconych beneficjentowi lub skupi weksle trasowane ciągnione przez beneficjenta na wskazany bank. Akredytywa pieniężna (znana w obrocie międzynarodowym jako travellers' letter of credit) musi

Spółka akcyjna może wydawać akcje o szczególnych uprawnieniach, które powinny być określone w statucie (akcje uprzywilejowane). Akcje uprzywilejowane, z wyjątkiem akcji niemych, powinny być imienne. Uprzywilejowanie  może dotyczyć w szczególności prawa głosu, prawa do dywidendy lub podziału majątku w przypadku likwidacji spółki. Uprzywilejowanie w zakresie prawa

Wobec akcji uprzywilejowanej w zakresie dywidendy może być wyłączone prawo głosu (akcje nieme). Statut spółki akcyjnej może przewidywać, że akcjonariuszowi uprawnionemu z akcji niemej, któremu nie wypłacono w pełni albo częściowo dywidendy w danym roku obrotowym, przysługuje wyrównanie z zysku w następnych latach, nie później jednak

Akcje spółki akcyjnej mogą być imienne lub na okaziciela. Akcja jest imienna, jeżeli zawiera oznaczenie akcjonariusza. Natomiast akcja na okaziciela nie zawiera w swej treści wskazania osoby uprawnionej (w doktrynie prawnej istnieje też pogląd, że w świetle art. 328 § 1 pkt 4 i 5