Szukaj haseł:

Automat do gry – to w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. 2009 nr 201 poz. 1540, ze

Administracja rządowa w województwie – należą do niej: wojewoda; organy rządowej administracji zespolonej w województwie, w tym kierownicy zespolonych służb, inspekcji i straży; organy

Autorskie prawa majątkowe – to wyłączne prawo do korzystania z utworu i rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji oraz do wynagrodzenia za korzystanie z

Apelacja w postępowaniu w sprawach o wykroczenia – jest środkiem odwoławczym od wyroku sądu I instancji, który służy stronom. Warunkiem możliwości jej złożenia, jest

Back to top