Szukaj haseł:

Administracja rządowa w województwie – należą do niej: wojewoda; organy rządowej administracji zespolonej w województwie, w tym kierownicy zespolonych służb, inspekcji i straży; organy

Autorskie prawa majątkowe – to wyłączne prawo do korzystania z utworu i rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji oraz do wynagrodzenia za korzystanie z

Apelacja w postępowaniu w sprawach o wykroczenia – jest środkiem odwoławczym od wyroku sądu I instancji, który służy stronom. Warunkiem możliwości jej złożenia, jest

Autorskie prawa osobiste – to nieograniczone w czasie prawa, które przypadają tylko twórcy i są bezpośrednio z nim związane. To prawo zakazujące innym podmiotom

Back to top