Rachunki rozliczeniowe, w tym bieżące i pomocnicze, mogą być prowadzone wyłącznie dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną, osób fizycznych prowadzących działalność zarobkową na własny rachunek, w tym dla osób będących przedsiębiorcami. [Podstawa prawna: Prawo bankowe] Potrzebujesz pomocy dotyczącej rachunków rozliczeniowych? Kancelaria

Lokaty negocjowane to rodzaj produktu bankowego z którego chętnie korzystają instytucje posiadające znaczne nadwyżki finansowe - takie, jak jednostki budżetowe, samorządy lokalne albo przedsiębiorcy.Jeśli instytucje takie nie decydują się na bardziej ryzykowne inwestycje - np. na giełdzie papierów wartościowych albo w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych

Depozyty negocjowane to forma oszczędzania, która jest dostępna osób dysponujących znacznymi środkami finansowymi.Dzięki temu są one w stanie podejmować indywidualne ustalenia z bankiem dotyczące wysokości oprocentowania, sposobu jego zapłaty, czasu trwania lokaty oraz innych parametrów, które w innych wypadkach są regulowane wyłącznie przez regulaminy bankowe.

Kredyt eksportowy to kredyt dla zagranicznego nabywcy lub jego banku, udzielany przez bank w celu finansowania umowy eksportowej, a także kredyt dla krajowego dostawcy, refinansujący udzielony przez niego w tej samej walucie, według takiej samej stopy procentowej i takiego samego rozkładu spłat kredyt na rzecz

Rynek pieniężny to system obrotu instrumentami finansowymi opiewającymi wyłącznie na wierzytelności pieniężne, o terminie realizacji praw, liczonym od dnia ich wystawienia albo nabycia w obrocie pierwotnym, nie dłuższym niż rok. [Podstawa prawna: ustawa o instrumentach finansowych]Hasła powiązane:instrumenty rynku pieniężnegoPotrzebujesz pomocy dotyczącej rynku pieniężnego? Kancelaria Prawna Skarbiec

W przypadku opcji zapadkowych (ang. ratchet options, cliąuet options) istotny jest nie tylko sam fakt ustanowienia nowego ekstremum przez cenę instrumentu bazowego, lecz także znacznie ma moment, w którym zostało ono osiągnięte. W chwili zawierania kontraktu, nabywca i wystawca opcji określają terminy, w których będą

Swap walutowy jest umową pomiędzy dwiema lub więcej stronami obejmującą wymianę przepływów gotówkowych. Wymiany walutowe (currency swaps) polegają na zamianie płatności w jednej walucie na płatności w drugiej i służą do zarządzania ryzykiem walutowym. Stosowane są różne formy rozliczeń wzajemnych zobowiązań stron. Oprócz wymiany sald,

Transakcje terminowe w Dresner Banku Forward Rate Agreement (FRA) to kontrakt, w którym strony ustalają w dniu zawarcia stałą stopę procentową w danej walucie w ustalonym dniu w przyszłości. Kontrakt ten jest kupowany lub sprzedawany przez klienta w zależności od oczekiwanego kierunku zmian stopy procentowej (zabezpieczenie

Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych otwartych oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych (stan na 31.10.2007)FUNDUSZE AKCJIFundusze akcji - rynku krajowegoAIG Akcji Allianz Akcji Arka BZ WBK Akcji FIO BPH FIO Akcji Commercial Union Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz CU Polskich Akcji DWS Polska FIO Akcji DWS Polska FIO Akcji Plus FORTIS FIO Subfundusz FORTIS Akcji IDEA Akcji