Formularze KRS – są to formularze stosowane w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), celem rejestracji, zgłoszenia zmiany lub wykreślenia podmiotu gospodarczego zobowiązanego na mocy przepisów ustaw do ujawnienia takiej informacji w KRS (wpis). Dostęp do KRS jest jawny. Każdy ma także prawo otrzymać, drogą elektroniczną, poświadczone

Jest to umowa o określonej standardowej charakterystyce, będąca przedmiotem obrotu w obrocie regulowanym, nakładająca na jedną stronę obowiązek dostarczenia, a na drugą - odbioru aktywów o określonej ilości, w określonym terminie w przyszłości i po określonej cenie, ustalonej w momencie zawierania kontraktu. [oprac. Aneta Ignatiuk, 22.02.2009] Poradniki

Funduszem celowym jest fundusz powołany ustawowo, którego przychody pochodzą ze środków publicznych, a wydatki są przeznaczone na realizację wyodrębnionych zadań (chyba że przepisy stanowią inaczej). Fundusz celowy może działać jako osoba prawna lub stanowić wyodrębniony rachunek bankowy, którym dysponuje organ wskazany w ustawie tworzącej fundusz, jednakże

W Banku Gospodarstwa Krajowego, zwanym dalej "BGK", istnieje Fundusz Poręczeń Unijnych, zwany dalej "Funduszem". Celem Funduszu jest zwiększenie dostępności kredytu oraz możliwości pozyskiwania środków z emisji obligacji na realizację przedsięwzięć. Środkami Funduszu są: 1) środki pieniężne przekazywane przez Narodowy Bank Polski z tytułu oprocentowania rezerwy obowiązkowej, w części

Jest to umowa nakładająca na jedną stronę obowiązek dostarczenia, a na drugą - odbioru aktywów o określonej ilości, w określonym terminie w przyszłości i po określonej cenie, ustalonej w momencie zawierania kontraktu. [oprac. Aneta Ignatiuk, 22.02.2009] Poradniki o kontraktach futures i forward Jacek Tomaszewski: Terminowe transakcje towarowe "Bodaj najlepszym

Forfaiting jest systemem refinansowania kredytów eksportowych. Polega on na zakupie należności terminowych, powstałych w wyniku realizacji transakcji eksportowych w formie dyskonta weksli własnych importerów lub też akceptowanych przez nich trat, ciągnionych na nich przez eksporterów. Dla celów tego dyskonta weksle te muszą być zaopatrzone w

Fixing Skarbowych Papierów Wartościowych to działania podejmowane w celu ustalenia Kursów Fixingowych oraz Kursów Informacyjnych kupna/sprzedaży dla skarbowych papierów wartościowych ("SPW"). Organizatorem Fixingu SPW jest Narodowy Bank Polski, a Pełnomocnikiem - MTS-CeTO S.A. Organizator Fixingu SPW określa jego zasady w porozumieniu z Emitentem i Pełnomocnikiem oraz

W rozumieniu przepisów prawa polskiego pod pojęciem "firmy inwestycyjnej" rozumie się: dom maklerski, bank prowadzący działalność maklerską, zagraniczną firmę inwestycyjną prowadzącą działalność maklerską na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagraniczną osobę prawną z siedzibą na terytorium państwa należącego do OECD lub WTO, prowadzącą na terytorium Rzeczypospolitej

Finansowanie strukturalne w Rabobanku "W oparciu o naszą międzynarodową sieć oddziałów i profesjonalną wiedzę, Rabobank Polska S.A. dostarcza rozwiązania finansowe dostosowane do konkretnych potrzeb spółekdziałających na rynku polskim: struktury zarządzania bilansem, struktury finansowania handlu, transakcje lewarowane, finansowanie projektów, kredyty konsorcjalne"Finansowanie strukturalne w banku BPH "Wysokość kapitałów Banku

Faktoring jest usługą finansową dostępną dla przedsiębiorców, którzy chcą zamienić swoje wierzytelności wobec innych podmiotów na gotówkę. W ramach faktoringu podmiot zwany faktorem, odkupuje od przedsiębiorcy wierzytelności za gotówkę, a sam bierze na siebie Ciężar ich egzekwowania: całkowicie i nieodwołalnie (faktoring pełny), albo tylko pod warunkiem,