Szukaj haseł:

Standby Letter of Credit (w skrócie SLOC lub SBLC) – to tzw. akredytywa gwarancyjna, zabezpieczająca. Stanowi formę zabezpieczenia wykonania umowy, kontraktu. Jej mocą bank zlecającego

Sprawy gospodarcze – definicję legalną tego pojęcia zawiera Ustawa z dnia 24 maja 1989 r. o rozpoznawaniu przez sądy spraw gospodarczych (Dz.U. 1989, Nr

Spłata kredytu a zwolnienie zabezpieczeń - jak trafnie wskazywał Sąd Apelacyjny w Białymstoku w wyroku z dnia 26 lutego 2006 r. (I ACa 4/04),

Swap walutowy jest umową pomiędzy dwiema lub więcej stronami obejmującą wymianę przepływów gotówkowych. Wymiany walutowe (currency swaps) polegają na zamianie płatności w jednej walucie

Back to top