Swap walutowy jest umową pomiędzy dwiema lub więcej stronami obejmującą wymianę przepływów gotówkowych. Wymiany walutowe (currency swaps) polegają na zamianie płatności w jednej walucie na płatności w drugiej i służą do zarządzania ryzykiem walutowym. Stosowane są różne formy rozliczeń wzajemnych zobowiązań stron. Oprócz wymiany sald,

Ślepy portfel to szczególny rodzaj portfela inwestycyjnego, oferowany przez niektóre domy maklerskie. Jego cechą charakterystyczną jest to, że zleceniodawca nie jest informowany o składzie i zawartych transakcjach. Zazwyczaj opcję taką wybierają osoby, które z powodu pełnionych funkcji mogłyby mieć dostęp do poufnych informacji, które mają wpływ

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 maja 2005 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową dla celów podatku dochodowego od osób prawnych, szkodliwa konkurencja podatkowa jest stosowana w systemach podatkowych w następujących krajach oraz terytoriach: 1) Księstwo Andory; 2) Anguilla -

System płatniczy to system  składający się  z pewnej grupy podmiotów, danych instrumentów i procedur, które wykorzystywane są do zapewnienia prawidłowego obiegu  pieniądza  w  obrębie określonego obszaru  geograficznego; zazwyczaj  jest nim  jeden  kraj. Można  mówić  zatem  o  krajowym  systemie  płatniczym obejmującym całościowo problematykę  płatności  dokonywanych  na 

Stopy CIRR to stopy referencyjne oprocentowania rynkowego. [oprac. mec. Robert Nogacki, 2007] Potrzebujesz porady prawnej ? Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla konsumentów i przedsiębiorców. Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.biz

Wierzyciel spółki może prowadzić egzekucję z majątku wspólnika w przypadku, gdy egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna. Powyższa reguła nie stanowi przeszkody do wniesienia powództwa przeciwko wspólnikowi zanim egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna. Subsydiarna odpowiedzialność wspólnika nie dotyczy zobowiązań powstałych przed wpisem

Akcje, co do których akcjonariuszom służy prawo poboru, zarząd powinien zaoferować w drodze ogłoszenia. Ogłoszenie powinno zawierać:1) datę powzięcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego, 2) sumę, o jaką kapitał zakładowy ma być podwyższony, 3) liczbę, rodzaj i wartość nominalną akcji podlegających prawu poboru, 4) cenę emisyjną akcji, 5) zasady przydziału

Fundusz inwestycyjny może prowadzić działalność jako fundusz składający się z subfunduszy różniących się w szczególności tym, że każdy może stosować inną politykę inwestycyjną. Zobowiązania wynikające z poszczególnych subfunduszy obciążają tylko te subfundusze, zaś egzekucja może nastąpić tylko z aktywów subfunduszu, z którego wynikają zobowiązania.

Subemitent usługowy to podmiot będący stroną zawartej z emitentem albo wprowadzającym umowy, w której podmiot ten zobowiązuje się do nabycia, na własny rachunek, całości lub części papierów wartościowych danej emisji, oferowanych wyłącznie temu podmiotowi, w celu dalszego ich zbywania w obrocie pierwotnym lub w pierwszej