Chcesz założyć rachunek maklerski? Kliknij TUTAJ.Poniższa lista obejmuje dane teleadresowe zagranicznych firm inwestycyjnych, które do dnia 1 lipca 2006 r. notyfikował Komisji Papierów Wartościowych i Giełd zamiar podjęcia działalności na terenie Polski. ABN AMRO Asset Management (Netherlands) B.V. Acanthus Advisers Private Equity Limited ActivTrades Limited AE Global Investment

Oferta polskich banków w pigułce - kliknij na odpowiedni link, aby dowiedzieć się więcejFinanse osobiste: Konta osobiste | Konta oszczędnościowe |Konta młodzieżowe | Kredyty mieszkaniowe | Pożyczki hipoteczne | Kredyty konsolidacyjne | Kredyty refinansowe |Kredyty gotówkowe | Kredyty odnawialne | Pożyczki pod zastaw |Kredyty samochodowe

Albania: Bank of AlbaniaAlgeria: Bank of AlgeriaArgentina: Banco Central de la Republica ArgentinaArmenia: Central Bank of ArmeniaAruba: Centrale Bank van ArubaAustralia: Reserve Bank of AustraliaAustria: Oesterreichische NationalbankAzerbaijan: National Bank of AzerbaijanBahamas: Central Bank of The BahamasBahrain: Bahrain Monetary AgencyBangladesh: Bangladesh BankBarbados: Central Bank of BarbadosBelarus: National Bank of the Republic of BelarusBelgium: Nationale Bank van Belgie - Banque Nationale

Badanie sprawozdania finansowego przeprowadzane jest w celu wyrażenia przez biegłego rewidenta pisemnej opinii wraz z raportem o tym, czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy badanej jednostki. Treść opinii biegłego rewidenta Opinia powinna w szczególności stwierdzać,

Na podstawie ksiąg banków lub innych dokumentów związanych z dokonywaniem czynności bankowych banki mogą wystawiać bankowe tytuły egzekucyjne. W bankowym tytule egzekucyjnym należy oznaczyć bank, który go wystawił i na rzecz którego egzekucja ma być prowadzona, dłużnika zobowiązanego do zapłaty, wysokość zobowiązań dłużnika wraz z odsetkami

Bon skarbowy jest krótkoterminowym skarbowym papierem wartościowym oferowanym do sprzedaży w kraju na rynku pierwotnym z dyskontem i wykupywanym według wartości nominalnej, po upływie okresu, na jaki został wyemitowany. Bony skarbowe są papierami wartościowymi na okaziciela. Wartość nominalna jednego bonu skarbowego wynosi 10.000 złotych. Bony skarbowe

Baza instrumentów pochodnych to papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego lub inne prawa majątkowe, a także określone indeksy, kursy walut, stopy procentowe, stanowiące podstawę do ustalenia ceny instrumentu pochodnego lub niewystandaryzowanego instrumentu pochodnego. Przy stosowaniu limitów inwestycyjnych, fundusze inwestycyjne obowiązane są uwzględniać wartość papierów wartościowych i instrumentów

Przez umowę o usługi bankowości elektronicznej: 1) bank zobowiązuje się do zapewnienia dostępu do środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku za pośrednictwem urządzeń łączności przewodowej lub bezprzewodowej wykorzystywanych przez posiadacza, a także do wykonywania operacji lub innych czynności zleconych przez posiadacza; 2) posiadacz upoważnia bank do obciążania jego

Banki mogą emitować bankowe papiery wartościowe na warunkach podawanych do publicznej wiadomości. Bankowy papier wartościowy służy gromadzeniu przez banki środków pieniężnych w złotych lub w innej walucie wymienialnej i zawiera w nazwie wyrazy "bankowy papier wartościowy". Jego treść obejmuje: 1) wartość nominalną, 2) zobowiązanie banku do: a) naliczenia określonego

Do grupy banków rozwoju wielostronnego zalicza się: Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju, Międzynarodową Korporację Finansową, Międzyamerykański Bank Rozwoju, Azjatycki Bank Rozwoju, Afrykański Bank Rozwoju, Fundusz Przesiedleńczy Rady Europy, Nordycki Bank Inwestycyjny, Karaibski Bank Rozwoju, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, Europejski Fundusz Inwestycyjny oraz Międzyamerykańską Korporację