Pojęcie "jednostka dominująca" pochodzi z ustawy o rachunkowości, gdzie oznacza ono spółkę handlową, sprawującą kontrolę lub współkontrolę nad inną jednostką, a w szczególności:a) posiadającą bezpośrednio lub pośrednio przez udziały większość ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym innej jednostki (zależnej), także na podstawie porozumień z innymi

Jednostki uczestnictwa w funduszu zbiorowego inwestowania są nabywane przez uczestników funduszu tytuły do udziału w jego aktywach, które zgodnie z odrębnymi przepisami lub na żądanie uczestnika funduszu są odkupywane lub umarzane przez fundusz z jego aktywów, na wcześniej określonych warunkach. Przykładami takich jednostek są jednostki uczestnictwa

Formularze dotyczące dochodów (przychodów) uzyskiwanych od dnia 1 stycznia 2007 r. Formularze są pobierane bezpośrednio z serwera Ministerstwa Finansów.w trakcie roku rozliczenie rocznePIT-2 PIT-4RPIT-2A PIT-8ARPIT-2C PIT-8SPIT-3 PIT-11PIT-4R PIT-12PIT-6 IFT-1/IFT-1RPIT-8AR IFT-3/IFT-3RPIT-11PIT-23PIT-RIFT-1/IFT-1RIFT-3/IFT-3RFormularze dotyczące dochodów (przychodów) uzyskiwanych od dnia 1 stycznia 2006 Formularze są pobierane bezpośrednio z serwera Ministerstwa Finansów.W trakcie roku Rozliczenie rocznePIT-4G PIT-8GPIT-2 PIT-11/8BPIT-2A PIT-8SPIT-2C PIT-8CPIT-3 PIT-40A/11APIT-4 PIT-28PIT-5 PIT-28APIT-5A PIT-28BPIT-5L PIT-36PIT-5X PIT-36LPIT-6 PIT-37PIT-8A PIT-38PIT-11/8B PIT-40PIT-16 PIT/OPIT-23 PIT/DPIT-53 PIT/ZGPIT-R PIT/XSSE/A PIT/2K(1)SSE-M PIT-12(2)IFT_A PIT-14IFT-1/IFT-1R PIT-16AIFT-3/IFT-3R PIT-19APIT-BPIT-ZPIT-MIFT_AIFT-1/IFT-1RIFT-3/IFT-3RBroszury informacyjne dotyczące wypełniania zeznań podatkowych Bruszury