Szukaj haseł:

Indywidualizacja kary pozbawienia wolności – to instytucja Kodeksu karnego wykonawczego (Dz.U. 1997, nr 90, poz. 557, ze zm.), której ideą jest jak najlepsza realizacja

Informacja publiczna – zgodnie z Ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2001, Nr 112, poz. 1198,

  Instytucje obowiązane – to podmioty zobowiązane na podstawie Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. 2020,

Inicjatywa lokalna – to uregulowana w Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2003 Nr

Back to top