Instytucja finansowa to podmiot nie będący bankiem ani instytucją kredytową, którego podstawowa działalność będąca źródłem większości przychodów polega na wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie:nabywania i zbywania udziałów lub akcji, udzielania pożyczek ze środków własnych, udostępniania składników majątkowych na podstawie umowy leasingu, świadczenia usług w

Inkaso dokumentowe w Nordea Inkaso dokumentowe jest warunkową formą płatności, płatność i wydanie dokumentów uprawniających do odbioru towarów są przeprowadzane przez bank, który obiektywnie, zgodnie z międzynarodowymi przepisami nadzoruje transakcję. Inkaso w Banku Ochrony Środowiska Inkaso czeku polega na przyjęciu czeku od podawcy i przekazanie do banku płatnika

Inkaso dokumentowe w Deutsche Banku Inkaso dokumentowe w obrocie zagranicznym oznacza operację bankową, polegającą na wykonaniu zlecenia, którego przedmiotem jest wydanie dokumentów handlowych w zamian za zapłatę określonej w zleceniu inkasowym sumy pieniężnej.Produkty bankowe związane z inkasem: inkaso dokumentowe, w tym inkaso gotówkowe typu D/P (documents

Linki do izb skarbowych Izba Skarbowa w BiałymstokuIzba Skarbowa w Bydgoszczy https://www.izba-skarbowa.bydgoszcz.pl Izba Skarbowa w Gdańsku https://www.gdansk.pl/izba Izba Skarbowa w Katowicach https://www.isnet.katowice.pl Izba Skarbowa w KielcachIzba Skarbowa w Krakowie https://www.iskrakow.krak.pl Izba Skarbowa w Lublinie https://www.is.lublin.pl Izba Skarbowa w Łodzi https://www.izbaskarbowa.lodz.pl Izba Skarbowa w Olsztynie https://www.olsztyn.is.gov.pl Izba Skarbowa w OpoluIzba Skarbowa w Poznaniu https://is.poznan.pl Izba Skarbowa w Rzeszowie https://www.is.rzeszow.pl Izba Skarbowa w Szczecinie https://www.izba-skarbowa.szczecin.pl Izba Skarbowa w

Inwestorem kwalifikowanym jest: 1) instytucja finansowa lub inna osoba prawna uprawniona, na podstawie właściwych przepisów prawa regulujących jej działalność, do działania na rynkach finansowych, w tym: a) dom maklerski, bank, zagraniczna firma inwestycyjna, b) fundusz inwestycyjny, towarzystwo funduszy inwestycyjnych, otwarty fundusz emerytalny, towarzystwo emerytalne, jak również inna instytucja

Zgodnie z przepisami prawa polskiego na temat rachunkowości inwestycje to aktywa nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości tych aktywów, uzyskania z nich przychodów w formie odsetek, dywidend (udziałów w zyskach) lub innych pożytków, w tym również z transakcji handlowej, a w

I. [Podstawa prawna: Prawo bankowe] Instytucja kredytowa to podmiot mający swoją siedzibę za granicą Rzeczypospolitej Polskiej na terytorium jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej prowadzący we własnym imieniu i na własny rachunek, na podstawie zezwolenia właściwych władz nadzorczych, działalność polegającą na przyjmowaniu depozytów lub innych środków

Instytucja finansowa to podmiot niebędący bankiem ani instytucją kredytową, którego podstawowa działalność będąca źródłem większości przychodów polega na wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie: a) nabywania i zbywania udziałów lub akcji, b) udzielania pożyczek ze środków własnych, c) udostępniania składników majątkowych na podstawie umowy leasingu, d) świadczenia usług w zakresie

Instrumenty rynku pieniężnego to papiery wartościowe lub prawa majątkowe inkorporujące wyłącznie wierzytelności pieniężne, o terminie realizacji praw liczonym od dnia ich wystawienia, nie dłuższym niż rok, których wartość może być ustalona w każdym czasie i co do których istnieją popyt i podaż umożliwiające ich nabywanie

Pobierz ten artykuł jako PDF Stosownie do ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych instrumenty pochodne to prawa majątkowe, których cena rynkowa zależy bezpośrednio lub pośrednio od ceny lub wartości papierów wartościowych, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. a