Zgodnie z polskim prawem bankowym, holding mieszany stanowi grupę podmiotów, w której pierwotnym podmiotem dominującym jest podmiot niebędący bankiem, instytucją kredytową, instytucją finansową ani dominującym podmiotem nieregulowanym w rozumieniu art. 3 pkt 5 Ustawy o nadzorze uzupełniającym, nad instrumentami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń i firmami inwestycyjnymi

Zgodnie z polskim prawem bankowym, holding hybrydowy stanowi grupę podmiotów, w której pierwotnym podmiotem dominującym jest instytucja finansowa niebędąca dominującym podmiotem nieregulowanym w rozumieniu art. 3 pkt 5 Ustawy o nadzorze uzupełniającym nad instrumentami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego,

Zgodnie z prawem polskim holding finansowy to grupa podmiotów, w której pierwotnym podmiotem dominującym jest instytucja finansowa, która nie jest dominującym podmiotem nieregulowanym w rozumieniu art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń i

Zgodnie z polskim prawem bankowym, holding bankowy zagraniczny stanowi grupę podmiotów, w której pierwotnym podmiotem dominującym jest bank zagraniczny albo instytucja kredytowa, zaś przynajmniej jednym podmiotem zależnym jest bank krajowy, bank zagraniczny, instytucja kredytowa lub instytucja finansowa. [oprac. Aneta Ignatiuk, 22.02.2009] Potrzebujesz porady prawnej w zakresie

Zgodnie z polskim prawem bankowym, holding bankowy krajowy stanowi grupę podmiotów: a) w której pierwotnym podmiotem dominującym jest bank krajowy, lub b) w skład której wchodzą: bank krajowy i podmioty blisko z nim powiązane.[oprac. Aneta Ignatiuk, 22.09.2009] Potrzebujesz porady prawnej w zakresie Holdingu bankowego krajowego? Kancelaria Prawna

Skarbowi Państwa i jednostce samorządu terytorialnego przysługuje hipoteka na wszystkich nieruchomościach podatnika, płatnika, inkasenta, następcy prawnego lub osób trzecich z tytułu zobowiązań podatkowych powstałych w sposób przewidziany w art. 21 § 1 pkt 2 Ordynacji Podatkowej, a także z tytułu zaległości podatkowych w podatkach stanowiących

W razie podziału nieruchomości hipoteka obciążająca dotychczas nieruchomość obciąża wszystkie nieruchomości utworzone przez podział (hipoteka łączna). Wierzyciel, któremu przysługuje hipoteka łączna, może według swego uznania żądać zaspokojenia w całości lub w części z każdej nieruchomości z osobna, z niektórych z nich lub ze wszystkich łącznie. Może

Hipoteczne listy zastawne są papierami wartościowym imiennym lub na okaziciela, których podstawę emisji stanowią wierzytelności banku hipotecznego zabezpieczone hipotekami, w którym to liście bank hipoteczny zobowiązuje się wobec uprawnionego do spełnienia określonych świadczeń pieniężnych. Hipoteczny list zastawny zawiera w szczególności: 1) nazwę "hipoteczny list zastawny"; 2) wskazanie podstawy

W celu zabezpieczenia oznaczonej wierzytelności można nieruchomość obciążyć prawem, na mocy którego wierzyciel może dochodzić zaspokojenia z nieruchomości bez względu na to, czyją stała się własnością, i z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi właściciela nieruchomości (tzw. hipoteka). Część ułamkowa nieruchomości może być obciążona hipoteką, jeżeli stanowi udział