Arkadiusz NapiórkowskiWypłata z granicznej opcji binarnej wynosi określoną sumę A, jeśli w okresie życia opcji cena instrumentu bazowego osiągnie zarówno dolną, jak i górną granicę określonego przedziału. Gdyby zaś żadna z granic nie została osiągnięta, nabywca opcji otrzyma kwotę w wysokości B. Wypłata nie będzie

Gwarancją bankową jest jednostronne zobowiązanie banku-gwaranta, że po spełnieniu przez podmiot uprawniony (beneficjenta gwarancji) określonych warunków zapłaty, które mogą być stwierdzone określonymi w tym zapewnieniu dokumentami, jakie beneficjent załączy do sporządzonego we wskazanej formie żądania zapłaty, bank ten wykona świadczenie pieniężne na rzecz beneficjenta gwarancji

W wypadku gdy kupujący otrzymał od sprzedawcy dokument gwarancyjny co do jakości rzeczy sprzedanej, poczytuje się w razie wątpliwości, że wystawca dokumentu (gwarant) jest obowiązany do usunięcia wady fizycznej rzeczy lub do dostarczenia rzeczy wolnej od wad, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu

Groźba bezprawna to groźba popełnienia przestępstwa na szkodę zagrożonego lub osoby jemu najbliższej, wzbudzająca uzasadnioną obawę, że będzie spełniona, a także groźba spowodowania postępowania karnego lub rozgłoszenia wiadomości uwłaczającej czci zagrożonego lub osoby jemu najbliższej. Nie stanowi groźby bezprawnej zapowiedź spowodowania postępowania karnego, jeżeli ma