Szukaj haseł:

Wraz z rozwojem nowoczesnych technologii, środków transportu i postępującej globalizacji, zacierają się granice w kolejnych sferach życia. Konieczność posiadania konta bankowego nie jest już

Zabezpieczenie spadku– to instytucja prawa cywilnego, która służy do zabezpieczenia istniejącej w chwili śmierci spadkodawcy masy spadkowej, w przypadku wystąpienia realnego zagrożenia dla jej

Zwyczajne walne zgromadzenie powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być: rozpatrzenie i zatwierdzenie

Zwrot kosztów procesu - strona przegrywająca sprawę obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony (koszty

Back to top