Szukaj haseł:

Świadczenie nienależne - to korzyść, przysporzenie w postaci uzyskanego przez dany podmiot świadczenia kosztem innego podmiotu, mimo braku istnienia do tego podstawy prawnej, nieposiadania przez

Statut spółki akcyjnej może przewidywać, że w zamian za akcje umorzone spółka wydaje świadectwa użytkowe bez określonej wartości nominalnej. Świadectwa użytkowe mogą być imienne

Na żądanie posiadacza rachunku papierów wartościowych podmiot prowadzący ten rachunek, wystawia mu, na piśmie, oddzielnie dla każdego rodzaju papierów wartościowych, imienne świadectwo depozytowe. Świadectwo potwierdza

Spółka akcyjna może wydawać imienne świadectwa założycielskie w celu wynagrodzenia usług świadczonych przy powstaniu spółki. Świadectwa założycielskie mogą być wydawane najwyżej na okres dziesięciu

Back to top