Szukaj haseł:

to instytucja prawa karnego, uregulowana w Rozdziale VIII Części ogólnej Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. 1997 nr 88 poz.

to wymierzane zamiast kar środki reakcji państwa, jako społeczności, stosowane wobec sprawcy za popełniony przez niego czyn zabroniony, jeśli sprawcy nie można przypisać odpowiedzialności

to wymierzane obok kar środki reakcji państwa, jako społeczności, stosowane wobec sprawcy w odwecie za popełnienie przez niego czynu zabronionego, wbrew panującym w społeczeństwie

To środki przyznane, określonym w Ustawie z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej, funkcjonariuszom i pracownikom, których zastosowanie,

Back to top