Szukaj haseł:

To dochody publiczne; środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu;

Definicja legalna świadczenia usług znajduje się w Ustawie z dnia z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U.

Środki zaskarżenia w postępowaniu karnym (zwyczajne) - to instytucje prawne przysługujące stronom i uczestnikom tego postępowania do wzruszenia zapadłego w nim rozstrzygnięcia. Zmiany lub

Środki zaskarżenia w postępowaniu administracyjnym – to środki, za pomocą których można wzruszyć wydane przez organ administracji decyzje lub postanowienia. Przewidziane w Kodeksie postępowania

Back to top