Szukaj haseł:

To środki przyznane, określonym w Ustawie z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej, funkcjonariuszom i pracownikom, których zastosowanie,

To dochody publiczne; środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu;

Definicja legalna świadczenia usług znajduje się w Ustawie z dnia z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U.

Środki zaskarżenia w postępowaniu karnym (zwyczajne) - to instytucje prawne przysługujące stronom i uczestnikom tego postępowania do wzruszenia zapadłego w nim rozstrzygnięcia. Zmiany lub

Back to top