Szukaj haseł:

Środki ochrony pozaprocesowej – to stanowiące pierwowzór dla współcześnie stosowanych rozwiązań prawnych, metody profilaktyki prawnej, wprowadzone przez prawo rzymskie. Postępowanie w ramach ochrony pozaprocesowej

Świadectwo pracy – to dokument wydawany pracownikowi w związku z wygaśnięciem albo rozwiązaniem stosunku pracy. Zgodnie z Ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r.

Środki zaskarżenia w sprawach o wykroczenia – to środki odwoławcze służące kontroli instancyjnej nieprawomocnych rozstrzygnięć sądu, są nimi apelacja i zażalenie. Środki zaskarżenia składa

Świadczenie – jest zachowaniem się dłużnika, zgodnym z treścią zobowiązania i czyniące zadość interesom wierzyciela. Zachowanie to może dotyczyć dóbr materialnych lub niematerialnych i

Back to top