Szukaj haseł:

Świadczenie – jest zachowaniem się dłużnika, zgodnym z treścią zobowiązania i czyniące zadość interesom wierzyciela. Zachowanie to może dotyczyć dóbr materialnych lub niematerialnych i

to instytucja prawa karnego, uregulowana w Rozdziale VIII Części ogólnej Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. 1997 nr 88 poz.

to wymierzane zamiast kar środki reakcji państwa, jako społeczności, stosowane wobec sprawcy za popełniony przez niego czyn zabroniony, jeśli sprawcy nie można przypisać odpowiedzialności

to wymierzane obok kar środki reakcji państwa, jako społeczności, stosowane wobec sprawcy w odwecie za popełnienie przez niego czynu zabronionego, wbrew panującym w społeczeństwie

Back to top