Szukaj haseł:

Ochrona i udostępnianie danych osobowych (w Ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu) – dane osobowe i ich udostępnianie podlega ochronie prawnej, jednak

Ocena ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu – inaczej zwana krajową oceną ryzyka, to ocena prawdopodobieństwa wystąpienia tych przestępstw, dokonywana przez Generalnego Inspektora Informacji

Obowiązek przekazywania informacji o transferach pieniężnych – to obowiązek instytucji obowiązanych na podstawie Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy

Organy informacji finansowej – to organy administracji rządowej właściwe w sprawach przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Są nimi: minister właściwy do spraw finansów

Back to top