Szukaj haseł:

Okoliczności wyłączające bezprawność czynu – to okoliczności, których wystąpienie powoduje, że mimo popełnienia czynu noszącego znamiona zabronionego, jego sprawca nie jest karany. Kwestie związane

Oszustwo kredytowe – to czyn zabroniony, rodzaj oszustwa gospodarczego, spenalizowany w art. 297 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny. Zgodnie

Odpowiedzialność karna za przestępstwa skarbowe – to odpowiedzialność za czyny niedozwolone popełnione umyślnie lub nieumyślnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak również na polskim statku

 to instytucja prawa rodzinnego, zawierająca regulacje dotyczące ciążącego na krewnych w linii prostej i rodzeństwie obowiązku dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby również

Back to top