Szukaj haseł:

Organy spółki – to wewnętrzne, wyodrębnione do określonych celów jednostki organizacyjne spółek. Do organów spółki należą, zgodnie z Kodeksem spółek handlowych (dalej: KSH) z

Obligacje strukturyzowane – to emitowane przez instytucje finansowe papiery wartościowe, gwarantujące inwestorom (obligatariuszom) zwrot określonej z góry części zainwestowanego kapitału, przeważnie w stosunku 1:1.

Obligacje komunalne – to emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego dłużne papiery wartościowe. Dzięki nim samorządy pozyskują środki na finansowanie inwestycji własnych. Zakres i warunki

Otwarte fundusze emerytalne w Polsce – to osoby prawne, które na terytorium RP prowadzą działalność w zakresie gromadzenia środków pieniężnych, przekazywanych do utworzonych przez

Back to top