Szukaj haseł:

Zgodnie z art. 20 Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych, Minister Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Sądownictwa

To instytucja prawa podatkowego, urzędowy dokument wydawany przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, stanowiący silniejszą odmianę interpretacji indywidulanej, wydawanej przez organ w indywidualnej sprawie. Silniejszą,

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r., która weszła w życie 1 stycznia 1998 r. poza częścią przepisów, które zaczęły obowiązywać z chwilą ogłoszenia

To opłaty ponoszone na rzecz gminy, jako jednostki samorządu terytorialnego, które stanowią jedno ze źródeł jej dochodów. Zasady poboru tych opłat oraz ich wysokość

Back to top