Szukaj haseł:

Obligacje strukturyzowane – to emitowane przez instytucje finansowe papiery wartościowe, gwarantujące inwestorom (obligatariuszom) zwrot określonej z góry części zainwestowanego kapitału, przeważnie w stosunku 1:1.

Obligacje komunalne – to emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego dłużne papiery wartościowe. Dzięki nim samorządy pozyskują środki na finansowanie inwestycji własnych. Zakres i warunki

Otwarte fundusze emerytalne w Polsce – to osoby prawne, które na terytorium RP prowadzą działalność w zakresie gromadzenia środków pieniężnych, przekazywanych do utworzonych przez

W przypadku opcji zapadkowych (ang. ratchet options, cliąuet options) istotny jest nie tylko sam fakt ustanowienia nowego ekstremum przez cenę instrumentu bazowego, lecz także

Back to top