Szukaj haseł:

Transakcje terminowe w Dresner Banku Forward Rate Agreement (FRA) to kontrakt, w którym strony ustalają w dniu zawarcia stałą stopę procentową w danej walucie w

"Tytuły uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania" wyemitowane na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego lub obcego papiery wartościowe lub niebędące papierami wartościowymi instrumenty finansowereprezentujące prawa

Pod pojęciem tytułów uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania rozumie się wyemitowane na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego lub obcego papiery wartościowe lub niebędące papierami

Podstawą egzekucji jest tytuł wykonawczy, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. Tytułem wykonawczym jest tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności. Na marginesie, warto zauważyć, że tytuł

Back to top