Transakcje terminowe w Dresner Banku Forward Rate Agreement (FRA) to kontrakt, w którym strony ustalają w dniu zawarcia stałą stopę procentową w danej walucie w ustalonym dniu w przyszłości. Kontrakt ten jest kupowany lub sprzedawany przez klienta w zależności od oczekiwanego kierunku zmian stopy procentowej (zabezpieczenie

"Tytuły uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania" wyemitowane na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego lub obcego papiery wartościowe lub niebędące papierami wartościowymi instrumenty finansowereprezentujące prawa majątkowe przysługujące uczestnikom instytucji zbiorowego inwestowania, w tym w szczególności jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. [oprac. Aneta Ignatiuk, 22.02.2009] Potrzebujesz porady prawnej w zakresie

Pod pojęciem tytułów uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania rozumie się wyemitowane na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego lub obcego papiery wartościowe lub niebędące papierami wartościowymi instrumenty finansowe reprezentujące prawa majątkowe przysługujące uczestnikom instytucji zbiorowego inwestowania, w tym w szczególności jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. [Podstawa prawna: ustawa

Podstawą egzekucji jest tytuł wykonawczy, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. Tytułem wykonawczym jest tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności. Na marginesie, warto zauważyć, że tytuł wykonawczy wystawiony przeciwko dłużnikowi pozostającemu w związku małżeńskim jest podstawą do prowadzenia egzekucji nie tylko z majątku osobistego dłużnika, lecz także

Zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego tytułami egzekucyjnymi są: 1) orzeczenie sądu prawomocne lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu, jak również ugoda zawarta przed sądem; 2) wyrok sądu polubownego lub ugoda zawarta przed takim sądem; 3) inne orzeczenia, ugody i akty, które z mocy ustawy podlegają wykonaniu w drodze egzekucji

Zgodnie z art. 516[1] k.s.h. dopuszczalne jest dokonywanie transgranicznego łączenia spółek kapitałowych i komandytowo-akcyjnych. Z połączenia transgranicznego wykluczone są jednak zagraniczne spółdzielnie, nawet jeśli w myśl przepisów Kodeksu spółek handlowych spełniają kryteria spółki zagranicznej, jak również spółki, których celem jest zbiorowe inwestowanie kapitału pozyskanego w drodze

Zgodnie z regulaminem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie transakcja pakietowa może być zawarta, jeżeli: 1) co najmniej jeden członek giełdy przekaże zlecenie kupna oraz zlecenie sprzedaży tej samej liczby instrumentów finansowych (z wyjątkiem kontraktów terminowych i opcji), po tej samej cenie i z tą samą datą

Pod pojęciem "terytorium Wspólnoty" rozumie się terytoria państw członkowskich Wspólnoty Europejskiej, z tym że na potrzeby stosowania tej ustawy: a) Księstwo Monako traktuje się jako terytorium Republiki Francuskiej, wyspę Man traktuje się jako terytorium Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, b) następujące terytoria poszczególnych państw członkowskich

Ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych stanowi, co następuje: Art. 1. Ustawa określa szczególne uprawnienia wierzyciela i obowiązki dłużnika w związku z terminami zapłaty w transakcjach handlowych. Art. 2. Transakcją handlową w rozumieniu ustawy jest umowa, której przedmiotem jest odpłatne dostarczanie towaru lub odpłatne świadczenie usług, jeżeli strony

Bank, osoby w nim zatrudnione oraz osoby, za których pośrednictwem bank wykonuje czynności bankowe, są obowiązane zachować tajemnicę bankową, która obejmuje wszystkie informacje dotyczące czynności bankowej, uzyskane w czasie negocjacji, w trakcie zawierania i realizacji umowy, na podstawie której bank tę czynność wykonuje. Obowiązek ten nie