Szukaj haseł:

 to przewidziane przez Ustawę z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. 1997 nr 88 poz. 553, ze zm.) środki reakcji państwa, jako

najwyższa kara wymierzana w Polsce od początków jej istnienia, z przerwami do 21 kwietnia 1988 roku, czyli do wykonania w Krakowie wyroku na Andrzeju

To umowa cywilnoprawna nazwana, uregulowana w Kodeksie cywilnym, w Księdze trzeciej, Tytule XIV, w art. 613 – 626, na mocy której producent rolny, którym

Utworzony w 1958 roku, niezależny politycznie organ wykonawczy Unii Europejskiej, posiadający wyłączną inicjatywę ustawodawczą, odpowiedzialny za przedkładanie wniosków ustawodawczych i sprawozdawczość w zakresie ustawodawstwa

Back to top