Szukaj haseł:

To instytucja prawa podatkowego chroniąca dane zawarte w deklaracji oraz innych dokumentach składanych przez podatników, płatników lub inkasentów. Choć regulacje

To uprawnienie organów podatkowych do załatwiania spraw podatkowych, delegowane przepisami prawa na te organy ze względu na przedmiot sprawy podatkowej

To porozumienia zawierane między podmiotami powiązanymi a organem podatkowym, co do potwierdzenia właściwego ustalenia przez te podmioty ceny przedmiotu transakcji

Jest organem podatkowym pierwszej instancji, a także organem Krajowej Administracji Skarbowej. Do jego zadań należy: ustalanie, określanie, pobór podatków, opłat i

Back to top