Szukaj haseł:

Ideą usług powierniczych jest powierzenie dokonania określonej operacji gospodarczej zawodowemu pośrednikowi (powiernikowi), który przeprowadza określoną w umowie powiernictwa czynność w

Obligacje strukturyzowane – to emitowane przez instytucje finansowe papiery wartościowe, gwarantujące inwestorom (obligatariuszom) zwrot określonej z góry części zainwestowanego kapitału,

Obligacje komunalne – to emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego dłużne papiery wartościowe. Dzięki nim samorządy pozyskują środki na finansowanie inwestycji

Buy-sell back i sell-buy back to rodzaje transakcji polegających na zakupie przez klienta instytucji finansowej wyemitowanych papierów wartościowych z jednoczesnym

Back to top