Szukaj haseł:

Buy-sell back i sell-buy back

Buy-sell back

Buy-sell back i sell-buy back to rodzaje transakcji polegających na zakupie przez klienta instytucji finansowej wyemitowanych papierów wartościowych z jednoczesnym ustaleniem ich odkupu w przyszłości przez emitenta. Rozwiązanie to najczęściej znajduje zastosowanie przy zarządzaniu płynnością. Datę oraz cenę odkupu klienci ustalają z emitentem już w chwili zakupu papierów, dzięki czemu są to transakcje bezpieczne.

Transakcje typu buy-sell back i sell-buy back obarczone są umiarkowanym ryzykiem rynkowym, które związane jest z możliwością niekorzystnego ukształtowania się poziomu cen lub brakiem płynności rynku oraz z ryzykiem kredytowym emitenta, polegającym na niewywiązaniu się przez niego ze zobowiązań wynikających z wyemitowanych papierów dłużnych, będących przedmiotem transakcji buy-sell back i sell-buy back. Poziom ryzyka kredytowego emitenta zależy od jego wiarygodności kredytowej – im jest ona wyższa, tym ryzyko mniejsze. Transakcje tego typu przeprowadzane są najczęściej na obligacjach i bonach skarbowych.

W przypadku sell-buy back klienci mogą sprzedać posiadane przez siebie papiery wartościowe bankowi z ustaleniem ich odkupu w przyszłości na ustalonych przez strony warunkach. Te transakcje wykorzystywane są jednak w sytuacji odwrotnej, tj. gdy klienci chcą poprawić płynność firmy.

Orzeczenia i komentarze

  • C-354/03 – opinia TS z dnia 16-02-2005
  • 66746/01 – decyzja ETPC z dnia 14-11-2002
Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Previous Article
Next Article
Back to top