Podatek liniowy według definicji oznacza taką metodę obliczania wymiaru podatku, w myśl której wysokość należnego podatku jest wprost proporcjonalna do wielkości podstawy opodatkowania. W Polsce jest to podatek dochodowy od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub z działów specjalnych produkcji rolnej obliczany według jednolitej 19%

Przewodniczący rady gminy – zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, rada gminy wybiera ze swego grona przewodniczącego i 1-3 wiceprzewodniczących bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym. Głównym zadaniem przewodniczącego jest organizowanie pracy rady gminy oraz prowadzenie obrad.

Pożyczka hipoteczna to pożyczka w formie gotówkowej, która zabezpieczana jest poprzez hipotekę na nieruchomości w stosunku do której pożyczkobiorcy przysługuje prawo własności. Podobnie jak to ma miejsce przy kredycie hipotecznym, z tą jednak zasadniczą różnicą, że środki uzyskane z pożyczki mogą być asygnowane na cel

Formularze VAT – deklaracje służące powstaniu lub realizacji obowiązku podatkowego w stosunku do podmiotu gospodarczego w zakresie podatku od towarów i usług. Na późniejszym etapie służą sprawozdawczości do organów administracji skarbowej w okresach miesięcznych lub kwartalnych.Najpopularniejsze rodzaje formularzy VAT to:VAT-5 UE Potwierdzenie zarejestrowania podmiotu

Remont budowlany - jego definicja została unormowana na gruncie ustawy Prawo budowlane. Zgodnie z art. 3 ust. 8 przedmiotowej ustawy poprzez remont budowlany należy rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się

Podatek dochodowy na ogólnych zasadach jest to podatek dochodowy od osób fizycznych ukonstytuowany przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 361), opłacany przy zastosowaniu podstawy obliczania podatku, o której mowa

Referendum gminne jest rodzajem referendum lokalnego na terenie gminy, w którym jej mieszkańcy wyrażają swoją wolę, rozstrzygając sprawy dotyczące ich wspólnoty. Referendum gminne jest instytucją demokracji bezpośredniej przewidzianą przez ustawodawcę.Referendum lokalne z inicjatywy mieszkańców zostało przewidziane m.in. w ustawie o samorządzie gminnym. Zgodnie z art.

Przedawnienie karalności na gruncie Kodeksu karnego związane jest z rodzajem czynu, jakiego dopuścił się sprawca. Co do zasady, przedawnienie karalności uniemożliwia wszczęcie postępowania po upływie określonego w art. 101 Kodeksu karnego czasu od momentu popełnienia przestępstwa. Przedawnienie karalności wpływa również na obowiązek umorzenia postępowania już

Postępowanie przyspieszone jest szczególnym rodzajem postępowania unormowanym w kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia. Przedmiotowy tryb postępowania stosuje się w sytuacjach kiedy sprawca został ujęty na „gorącym uczynku” lub bezpośrednio po popełnieniu wykroczenia i niezwłocznie doprowadzono go do sądu. Wskazany rodzaj postępowania stosuje się do

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT) występuje, gdy w wykonaniu czynności polegających na przeniesieniu prawa do rozporządzania towarami jak właściciel na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej inne niż terytorium kraju:towar w wyniku dokonania dostawy jest transportowany lub przesyłany; z Polski do innego kraju UE; przez nabywcę,