Szukaj haseł:

Pożyczka hipoteczna to pożyczka w formie gotówkowej, która zabezpieczana jest poprzez hipotekę na nieruchomości w stosunku do której pożyczkobiorcy przysługuje prawo własności. Podobnie jak to ma miejsce przy kredycie hipotecznym, z tą jednak zasadniczą różnicą, że środki uzyskane z pożyczki mogą być asygnowane na cel

Przewodniczący rady gminy – zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, rada gminy wybiera ze swego grona przewodniczącego i 1-3 wiceprzewodniczących bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym. Głównym zadaniem przewodniczącego jest organizowanie pracy rady gminy oraz prowadzenie obrad.

Podatek liniowy według definicji oznacza taką metodę obliczania wymiaru podatku, w myśl której wysokość należnego podatku jest wprost proporcjonalna do wielkości podstawy opodatkowania. W Polsce jest to podatek dochodowy od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub z działów specjalnych produkcji rolnej obliczany według jednolitej 19%

Komplementariusz – wspólnik spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej, który posiada prawo reprezentowania spółki i prowadzenia jej spraw oraz ponosi nieograniczoną i subsydiarną odpowiedzialność całym swym majątkiem za zobowiązania spółki. Subsydiarność odpowiedzialności polega na tym, że komplementariusz może być pociągnięty do odpowiedzialności, gdy egzekucja z majątku spółki

Formularze VAT – deklaracje służące powstaniu lub realizacji obowiązku podatkowego w stosunku do podmiotu gospodarczego w zakresie podatku od towarów i usług. Na późniejszym etapie służą sprawozdawczości do organów administracji skarbowej w okresach miesięcznych lub kwartalnych. Najpopularniejsze rodzaje formularzy VAT to: VAT-5 UE Potwierdzenie zarejestrowania podmiotu

Zastaw stanowi ograniczone prawo rzeczowe będące prawną formę zabezpieczenia wierzytelności wierzyciela względem dłużnika. W świetle art. 306 § 1 kodeksu cywilnego zastaw oznacza zabezpieczenie wierzytelności poprzez obciążenie rzeczy ruchomej prawem, a mocy którego wierzyciel będzie mógł dochodzić zaspokojenia z rzeczy bez względu na to, czyją stała

Prawo pierwszeństwa jest często mylnie utożsamiane z prawem pierwokupu, a są to instytucje odrębne. Prawo pierwszeństwa nie zostało uregulowane w kodeksie cywilnym, aczkolwiek z zasady swobody umów można je wprowadzić do prawie każdej umowy cywilnej. Oznacza ono uprawnienie przysługujące jednej ze stron umowy do wstąpienia

Lokaty negocjowane to rodzaj produktu bankowego z którego chętnie korzystają instytucje posiadające znaczne nadwyżki finansowe – takie jak jednostki budżetowe, samorządy lokalne albo przedsiębiorcy. Jeśli instytucje takie nie decydują się na bardziej ryzykowne inwestycje – np. na giełdzie papierów wartościowych albo w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych –

Remont budowlany - jego definicja została unormowana na gruncie ustawy Prawo budowlane. Zgodnie z art. 3 ust. 8 przedmiotowej ustawy poprzez remont budowlany należy rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się

Back to top