Rynek pieniężny to system obrotu instrumentami finansowymi opiewającymi wyłącznie na wierzytelności pieniężne, o terminie realizacji praw, liczonym od dnia ich wystawienia albo nabycia w obrocie pierwotnym, nie dłuższym niż rok. [Podstawa prawna: ustawa o instrumentach finansowych]Hasła powiązane:instrumenty rynku pieniężnegoPotrzebujesz pomocy dotyczącej rynku pieniężnego? Kancelaria Prawna Skarbiec

W przypadku opcji zapadkowych (ang. ratchet options, cliąuet options) istotny jest nie tylko sam fakt ustanowienia nowego ekstremum przez cenę instrumentu bazowego, lecz także znacznie ma moment, w którym zostało ono osiągnięte. W chwili zawierania kontraktu, nabywca i wystawca opcji określają terminy, w których będą

Swap walutowy jest umową pomiędzy dwiema lub więcej stronami obejmującą wymianę przepływów gotówkowych. Wymiany walutowe (currency swaps) polegają na zamianie płatności w jednej walucie na płatności w drugiej i służą do zarządzania ryzykiem walutowym. Stosowane są różne formy rozliczeń wzajemnych zobowiązań stron. Oprócz wymiany sald,

Znaki legitymacyjne - przepisy o papierach wartościowych stosuje się odpowiednio do znaków legitymacyjnych stwierdzających obowiązek świadczenia. W szczególności, do znaku legitymacyjnego, który nie określa imiennie osoby uprawnionej, stosuje się odpowiednio przepisy o papierach wartościowych na okaziciela, chyba że co innego wynika z przepisów szczególnych.Warto również

Złożony instrument finansowy to kontrakt składający się z instrumentu kapitałowego oraz zobowiązania finansowego lub zobowiązania o innym charakterze.Potrzebujesz porady prawnej w zakresie złożonych instrumentów finansowych? Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad dla przedsiębiorców. Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl

Zlecenie brokerskie to oferta kupna lub sprzedaży papierów wartościowych lub innych maklerskich instrumentów finansowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, a także odpowiedź na taką ofertę, wystawiane przez firmę inwestycyjną na podstawie zlecenia i przekazywane na krajowy rynek regulowany lub do alternatywnego systemu obrotu w celu wykonania

Na czym polega zarządzanie portfelem? W umowie o zarządzanie portfelem, w którego skład wchodzi jeden lub większa liczba maklerskich instrumentów finansowych, firma inwestycyjna zobowiązuje się do odpłatnego podejmowania i realizacji decyzji inwestycyjnych na rachunek klienta, w ramach pozostawionych przez zleceniodawcę do dyspozycji zarządzającego środków pieniężnych lub

Zarządzanie aktywami (asset management) to usługa świadczona przez wiele firm inwestycyjnych, takich jak banki albo Inwestycje na giełdzie, polegająca na aktywnym inwestowaniu środków powierzonych przez klienta. Zasadniczo zarządzanie aktywami dostępne jest w dwóch podstawowych modelach: jako zarządzanie standardowe oraz zarządzanie oparte na indywidualnej strategii inwestycyjnej. To

Forfaiting jest systemem refinansowania kredytów eksportowych. Polega on na zakupie należności terminowych, powstałych w wyniku realizacji transakcji eksportowych w formie dyskonta weksli własnych importerów lub też akceptowanych przez nich trat, ciągnionych na nich przez eksporterów. Dla celów tego dyskonta weksle te muszą być zaopatrzone w

Michael G. Kollo Underwriter competition and gross spreads in the eurobond market [w:] European Central Bank, "Working Paper Series", November 2005, No. 550. Fiorella De Fiore, Harald Uhlig Bank finance versus bond finance: what explains the differences between US and Europe? [w:] European Central Bank, "Working Paper Series",