Powództwo przeciwegzekucyjne - dłużnik może w drodze powództwa żądać pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności w całości lub części albo ograniczenia, jeżeli:przeczy

Powództwo o ustalenie - powód może żądać ustalenia przez sąd istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa, gdy ma w

Dobra osobiste człowieka, jak w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość

Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, autorskie prawa osobiste chronią nieograniczoną w czasie i niepodlegającą zrzeczeniu się lub zbyciu więź twórcy

Rozwiązanie spółki jawnej powodują:przyczyny przewidziane w umowie spółki, jednomyślna uchwała wszystkich wspólników, ogłoszenie upadłości spółki, śmierć wspólnika lub ogłoszenie

Uchwała wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która jest sprzeczna z umową spółki bądź dobrymi obyczajami i godząca w interesy spółki

Z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej. Rozdzielność majątkowa powstaje z dniem oznaczonym w

Pozew o wyłączenie wspólnika spółki jawnej Każdy wspólnik może z ważnych powodów żądać rozwiązania spółki przez sąd. Jeżeli jednak ważny powód

Prekluzja dowodowa - zgodnie z obowiązującą w sprawach gospodarczych zasadą prekluzji dowodowej:w pozwie powód jest obowiązany podać wszystkie twierdzenia