Szukaj haseł:

Środki ochrony pozaprocesowej – to stanowiące pierwowzór dla współcześnie stosowanych rozwiązań prawnych, metody profilaktyki prawnej, wprowadzone przez prawo rzymskie. Postępowanie

W każdej sprawie cywilnej podlegającej rozpoznaniu przez sąd lub sąd polubowny można żądać udzielenia zabezpieczenia, przy czym sąd może zdecydować

Powództwo przeciwegzekucyjne - dłużnik może w drodze powództwa żądać pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności w całości lub części albo ograniczenia, jeżeli: przeczy

Powództwo o ustalenie - powód może żądać ustalenia przez sąd istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa, gdy ma w

Back to top