W każdej sprawie cywilnej podlegającej rozpoznaniu przez sąd lub sąd polubowny można żądać udzielenia zabezpieczenia, przy czym sąd może zdecydować

Powództwo przeciwegzekucyjne - dłużnik może w drodze powództwa żądać pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności w całości lub części albo ograniczenia, jeżeli:przeczy

Powództwo o ustalenie - powód może żądać ustalenia przez sąd istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa, gdy ma w

Dobra osobiste człowieka, jak w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość

Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, autorskie prawa osobiste chronią nieograniczoną w czasie i niepodlegającą zrzeczeniu się lub zbyciu więź twórcy

Pozew o wyłączenie wspólnika spółki jawnej Każdy wspólnik może z ważnych powodów żądać rozwiązania spółki przez sąd. Jeżeli jednak ważny powód

Prekluzja dowodowa - zgodnie z obowiązującą w sprawach gospodarczych zasadą prekluzji dowodowej:w pozwie powód jest obowiązany podać wszystkie twierdzenia

Postępowanie nakazowe - sąd wydaje nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym, jeżeli powód dochodzi roszczenia pieniężnego albo świadczenia innych rzeczy zamiennych,

 Kliknij tutaj, aby pobrać formularze pism w postępowaniu uproszczonymPostępowanie uproszczone - przepisy, które stosuje się w sprawach należących do właściwości