Szukaj haseł:

Termin zawity (termin prekluzyjny) - instytucja ta nie została całościowo unormowana. Przepisy szczególne o charakterze bezwzględnie obowiązującym, znajdujące się w

Sąd rozstrzyga sprawę wyrokiem. Jeżeli przepisy danej ustawy nie przewidują wydania wyroku, wydaje się orzeczenie sądowe w formie postanowienia. Sąd wydaje

Pozew cywilny jest przewidzianą przez przepisy Kodeksu postępowania cywilnego metodą obrony w procedurze cywilnej. Powództwo wzajemne jest dopuszczalne w procesie, jeżeli

Właściwość miejscowa polega na podziale spraw i czynności procesowych pomiędzy sądy równorzędne z uwagi na terytorialny zakres ich działalności. Ustawa

Back to top