Pozew cywilny jest przewidzianą przez przepisy Kodeksu postępowania cywilnego metodą obrony w procedurze cywilnej. Powództwo wzajemne jest dopuszczalne w procesie, jeżeli