Pozew wzajemny

Pozew wzajemny

Pozew cywilny jest przewidzianą przez przepisy Kodeksu postępowania cywilnego metodą obrony w procedurze cywilnej. Powództwo wzajemne jest dopuszczalne w procesie, jeżeli roszczenie wzajemne jest w związku z roszczeniem powoda lub nadaje się do potrącenia. Oznacza to iż pozew wzajemny dopuszczalny jest jedynie w sytuacji kiedy pozwanemu przysługuje wobec samego powoda pewne roszczenie. Tym samym pozew wzajemny nie służy tylko obronie pozwanego, ale jest również instytucją akcji czynnej przeciwko powodowi.

Pozew wzajemny można wytoczyć bądź w odpowiedzi na pozew, bądź oddzielnie, nie później jednak niż na pierwszej rozprawie, albo w sprzeciwie od wyroku zaocznego. Powództwo wzajemne wnosi się do sądu pozwu głównego. Jeżeli jednak pozew wzajemny podlega rozpoznaniu przez sąd okręgowy, a sprawa wszczęta była w sądzie rejonowym, sąd ten przekazuje całą sprawę sądowi właściwemu do rozpoznania powództwa wzajemnego. Pozew wzajemny należy złożyć na urzędowym formularzu – PW. Dotyczy to spraw, które podlegają rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym. Terminem początkowym wniesienia powództwa wzajemnego jest chwila doręczenia odpisu pozwu pozwanemu. Terminem końcowym jest natomiast pierwsza rozprawa lub sprzeciw wobec wyroku zaocznego. Przepisy Kodeksu postępowania stanowią, że uregulowania dotyczące pozwu stosuje się odpowiednio do tej instytucji. Oznacza to iż musi spełniać wszystkie wymogi formalne określone w art. 187 Kodeksu postępowania cywilnego. Podkreślić należy, że w wyroku kończącym postępowanie w sprawie sąd orzeka zarówno o zasadności powództwa głównego oraz  wzajemnego.

Podstawa prawna

  • Art. 204 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 101).

Orzeczenia i komentarze

  • Wyrok SN z dnia 8 czerwca 1999 r., II CKN 380/98
  • Manowska Małgorzata (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom I. Art. 1-505(38), wyd. III, 2015.

Potrzebujesz pomocy dotyczącej pozwu wzajemnego?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla konsumentów i przedsiębiorców.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl