Szukaj haseł:

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – to jawny system teleinformatyczny zarządzany przez Ministra Finansów, służący przetwarzaniu informacji o beneficjentach rzeczywistych spółek: jawnych, komandytowych, komandytowo-akcyjnych, z

Współwłasność – to prawo własności przysługujące jednocześnie i niepodzielnie więcej niż jednemu podmiotowi, charakteryzujące się wielością podmiotów, jednością przedmiotu i niepodzielnością tego prawa. Regulacje

Dowód w postępowaniu cywilnym – to środek służący do ustalenia faktów istotnych, czyli okoliczności mających znaczenie w sprawie, w przedmiocie której toczy się postępowanie

Zadatek i kara umowna – to dodatkowe zastrzeżenia zawierane w umowie, których celem jest wzmocnienie zabezpieczenia jej wykonania. Mają za zadanie dyscyplinować dłużnika świadczenia,

Back to top