Ład korporacyjny (ang. corporate governance), inaczej nadzór właścicielski; pojęcie to oznacza zbiór norm postępowania w relacjach inwestorskich, skierowany tak do organów spółek oraz ich członków, jak również do większościowych i mniejszościowych akcjonariuszy. Zasady ładu korporacyjnego odnoszą się do zarządzania spółką w znaczeniu sensu largo.W Polsce

Formularze KRS – są to formularze stosowane w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), celem rejestracji, zgłoszenia zmiany lub wykreślenia podmiotu gospodarczego zobowiązanego na mocy przepisów ustaw do ujawnienia takiej informacji w KRS (wpis). Dostęp do KRS jest jawny. Każdy ma także prawo otrzymać, drogą elektroniczną, poświadczone

Zwyczajne walne zgromadzenie powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.Przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być:rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty,

We wniosku o zniesienie współwłasności należy dokładnie określić rzecz mającą ulec podziałowi oraz przedstawić dowody prawa własności.W postępowaniu o zniesienie współwłasności sąd rozstrzyga także spory o prawo żądania zniesienia współwłasności i o prawo własności, jak również wzajemne roszczenia współwłaścicieli z tytułu posiadania rzeczy. Rozstrzygając spór

Stosownie do art. 120 polskiej ustawy Prawo własności intelektualnej, znaki towarowe to oznaczenia, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżnienia towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa.Znakiem towarowym może być w szczególności wyraz, rysunek, ornament, kompozycja kolorystyczna, forma przestrzenna,

Znaki legitymacyjne - przepisy o papierach wartościowych stosuje się odpowiednio do znaków legitymacyjnych stwierdzających obowiązek świadczenia. W szczególności, do znaku legitymacyjnego, który nie określa imiennie osoby uprawnionej, stosuje się odpowiednio przepisy o papierach wartościowych na okaziciela, chyba że co innego wynika z przepisów szczególnych.Warto również

Znaczący inwestor w rozumieniu ustawy o rachunkowości to spółka handlowa, posiadająca w innej jednostce - niebędącej jednostką zależną - nie mniej niż 20% głosów w organie stanowiącym tej jednostki i wywierająca znaczący wpływ lub sprawującą współkontrolę nad tą jednostką, przy czym liczbę głosów ustala się

Zmiana statutu spółki akcyjnej wymaga uchwały walnego zgromadzenia i wpisu do rejestru. Zmiana statutu spółki akcyjnej zgłaszana jest do sądu rejestrowego przez zarząd. Zgłoszenie zmiany statutu nie może nastąpić po upływie trzech miesięcy od dnia powzięcia uchwały przez walne zgromadzenie, z uwzględnieniem art. 431 § 4

Zgromadzenie wspólników spółki z o.o. - co do zasady, w spółce z o.o. uchwały wspólników są podejmowane na zgromadzeniu wspólników. Bez odbycia zgromadzenia wspólników mogą być powzięte uchwały, jeżeli wszyscy wspólnicy wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte, albo na głosowanie pisemne.Uchwały