Szukaj haseł:

Zwłoka dłużnika i jej skutki – dłużnik dopuszcza się zwłoki, gdy nie spełnia ciążącego na nim obowiązku świadczenia w terminie, a w braku tego

Świadczenie – jest zachowaniem się dłużnika, zgodnym z treścią zobowiązania i czyniące zadość interesom wierzyciela. Zachowanie to może dotyczyć dóbr materialnych lub niematerialnych i

Sankcje wadliwych czynności prawnych – to skutki, jakie ustawa wiąże z niedochowaniem przy dokonywaniu czynności prawnej określonych dla tej czynności wymogów. Kwestie związane z

Pełnomocnictwo – to umocowanie do działania jako przedstawiciel w imieniu reprezentowanego. A przedstawicielstwo polega na tym, że jedna osoba dokonuje w imieniu drugiej osoby

Back to top