Postępowanie spadkowe należy do zakresu działalności sądów, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Sprawy te należą do właściwości sądu ostatniego