Postępowanie spadkowe

Postępowanie spadkowe

Postępowanie spadkowe należy do zakresu działalności sądów, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Sprawy te należą do właściwości sądu ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy. Jeżeli ustalenie tego miejsca jest niemożliwe, właściwy jest sąd miejsca, w którym znajduje się ten majątek spadkowy, czyli jest to tzw. sąd spadku. Jeżeli powyższych podstaw nie da się ustalić bądź ich nie ma wtedy to sądem spadku jest sąd rejonowy dla m.st. Warszawy. Do spraw z zakresu prawa spadkowego należą sprawy:

 1. Zabezpieczenie spadku i spis inwentarza:
  • do zabezpieczenia spadku właściwy jest sąd, w którego okręgu znajdują się rzeczy będące w chwili otwarcia spadku we władaniu spadkodawcy,
  • środkami zabezpieczenia są spisanie majątku ruchomego, złożenie do depozytu, ustanowienie zarządu tymczasowego, ustanowienie dozoru nad nieruchomością.
 2. Przyjęcie albo odrzucenie spadku:
  • oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku może być złożone przed sądem rejonowym, w okręgu którego znajduje się miejsce zamieszkania lub pobytu osoby składającej oświadczenie.
 3. Ogłoszenie testamentu:
  • sąd lub notariusz są uprawnieni do otworzenia lub ogłoszenia testamentu, o czym zawiadamia się w miarę możliwości osoby, których testament dotyczy jak również wykonawcę testamentu i kuratora spadku.
 4. Wyjawienie przedmiotów spadkowych:
  • sprawy z powyższego zakresu rozpoznaje sąd na rozprawie dokonując wezwania wnioskodawcy oraz tych, którzy są uprawnieni do wystąpienia z wnioskiem o wyjawienie przedmiotów spadkowych
 5. Przesłuchanie świadków testamentu ustnego
 6. Sprawy dotyczące wykonawcy testamentu
 7. Zarząd spadku nieobjętego:
  • sąd do momentu objęcia spadku przez spadkobiercę dozoruje nad całością spadku.
 8. Stwierdzenie nabycia spadku i przedmiotu zapisu windykacyjnego:
  • sąd spadku jest uprawniony do wydania postanowienia w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku po przeprowadzeniu rozprawy, w którym określane są osoby spadkobierców, którym spadek przypadł  jak również wysokość ich udziałów.
 9. Dział spadku:
  • sąd spadku na żądanie uczestnika działu, które zostało zgłoszone nie później niż na pierwszej rozprawie może przekazać sprawę sądowi rejonowemu, w którego okręgu znajduje się spadek albo mieszkają współspadkobiercy,
  • w postępowaniu spadkowym sąd może rozstrzygnąć ponadto o istnieniu zapisów zwykłych, poczynionych na spadek nakładach czy spłaconych długów spadkowych.

Podstawa prawna

Orzeczenia i komentarze

 • Ereciński Tadeusz (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, t. IV Postępowanie rozpoznawcze. Postępowanie zabezpieczające, wyd. V, 2016.
 • Manowska Małgorzata (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, wyd. II, 2013.

Potrzebujesz pomocy dotyczącej postępowania spadkowego?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla konsumentów i przedsiębiorców.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl