Euroczek (ang. eurocheque) to pojęcie ekonomiczne, które oznacza wielodewizowy dokument rozliczeniowy w formie czeku, o wysokim stopniu bezpieczeństwa i wysokiej

Dyskonto weksli to zakup przez bank weksla przed terminem jego płatności po cenie pomniejszonej o kwotę odsetek dyskontowych (potocznie określanych