Szukaj haseł:

Dyskonto należności i weksli

Dyskonto weksli

Dyskonto weksli to zakup przez bank weksla przed terminem jego płatności po cenie pomniejszonej o kwotę odsetek dyskontowych (potocznie określanych mianem dyskonta). Wysokość potrącanej kwoty zależy od wysokości stosowanej przez bank stopy dyskontowej oraz ilości dni liczonych od daty przyjęcia weksla do dyskonta do dnia jego płatności. Banki przyjmują do dyskonta tylko weksle spełniające formalne wymogi prawa wekslowego. Potocznie „dyskonto wekslowe” nazywane jest kredytem dyskontowym. W rzeczywistości nie jest to kredyt, lecz sprzedaż wierzytelności. Dyskontowanie weksli podlega przepisom prawa wekslowego, a nie przepisom kodeksu cywilnego lub prawa bankowego.

Dyskonto należności natomiast (factoring) jest jedną z najczęściej funkcjonujących w obrocie gospodarczym umów nienazwanych. W polskim ustawodawstwie brak legalnej definicji factoringu, dlatego należy posłużyć się Konwencją UNIDROIT z 28 maja 1988 r. o międzynarodowym factoringu (tzw. Konwencja ottawska), mimo iż Polska nie jest jej stroną. Wedle Konwencji factoring to stała umowa, w ramach której faktorant jest zobowiązany przelać na faktora wierzytelności wynikające ze sprzedaży towarów lub usług odbiorcy towarów. Natomiast do obowiązków faktora należy wykonanie co najmniej dwóch z czterech następujących czynności: finansowanie faktoranta, księgowanie wierzytelności, inkasowanie wierzytelności, ochrona przed ryzykiem niewypłacalności dłużnika. Ze względu na przejęcie ryzyka niewypłacalności dłużnika wyróżnia się następujące rodzaje factoringu:

  1. niewłaściwy (niepełny) – jest cesją wierzytelności bez przejęcia ryzyka niewypłacalności odbiorcy wobec faktora. Pozostaje ono po stronie faktoranta, którego obciążają skutki niespłacenia przez dłużnika kwoty wierzytelności w terminie;
  2. właściwy (pełny) – definitywne przeniesienie wierzytelności z faktoranta na faktora, który odpowiada również za to, że odbiorca towarów lub usług wykona ciążące na nim zobowiązanie oraz ponosi ryzyko wypłacalności dłużnika.

Orzeczenia

  • Wyrok SN – IV CKN 517/01
  • I FSK 1641/10 – Wyrok NSA z 2012-03-20
Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Previous Article
Next Article
Back to top