Szukaj haseł:

Skazany – to osoba wobec której został wydany wyrok skazujący i wymierzona została kara, środek karny, środek kompensacyjny, przepadek, środek

Sprzeciw od wyroku zaocznego – jeżeli pozwany nie stawił się na posiedzenie wyznaczone na rozprawę albo mimo stawienia się nie

Na wyrok składają się: sentencja wyroku oraz uzasadnienie wyroku. Sentencja wyroku jest zasadniczą częścią orzeczenia sądowego, zawierająca rozstrzygnięcie sprawy. Art.

Sąd rozstrzyga sprawę wyrokiem. Jeżeli przepisy danej ustawy nie przewidują wydania wyroku, wydaje się orzeczenie sądowe w formie postanowienia. Sąd wydaje

Back to top