Przedawnienie karalności na gruncie Kodeksu karnego związane jest z rodzajem czynu, jakiego dopuścił się sprawca. Co do zasady, przedawnienie karalności uniemożliwia wszczęcie postępowania po upływie określonego w art. 101 Kodeksu karnego czasu od momentu popełnienia przestępstwa. Przedawnienie karalności wpływa również na obowiązek umorzenia postępowania już

Postępowanie przyspieszone jest szczególnym rodzajem postępowania unormowanym w kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia. Przedmiotowy tryb postępowania stosuje się w sytuacjach kiedy sprawca został ujęty na „gorącym uczynku” lub bezpośrednio po popełnieniu wykroczenia i niezwłocznie doprowadzono go do sądu. Wskazany rodzaj postępowania stosuje się do

Przewód sądowy jest jedną z 4 części rozprawy głównej w procesie karnym. Jest również najistotniejszą częścią prowadzonej rozprawy.Przewód sądowy rozpoczyna się od zwięzłego przedstawienia przez oskarżyciela zarzutów oskarżenia. W trakcie przewodu sądowego sąd przeprowadza dowody w postaci przesłuchania oskarżonych lub świadków, opinii biegłych, oględzin dowodów

Przestępstwa ścigane z urzędu – zasada ścigania z urzędu jest określana mianem zasady oficjalności. Zasada wyrażona na gruncie Kodeksu postępowania karnego stanowi o obowiązku podejmowania i wszczynania przez organy procesowe postępowania niezależnie od działań podejmowanych przez samego pokrzywdzonego. Organy procesowe działają niezależnie od złożenia przez

Pranie pieniędzy to proces polegający na wprowadzaniu do obrotu gospodarczego środków majątkowych najczęściej w postaci pieniędzy, które pozyskane zostały w nielegalny sposób. Przeważnie proceder określany zwyczajowo praniem pieniędzy odnosi się do środków uzyskanych z popełnionego przestępstwa. Są to również pieniądze, które uzyskane zostały z niezarejestrowanej

Przestępstwa ścigane na wniosek, podobnie jak przestępstwa ścigane z oskarżenia prywatnego, ścigane są na wniosek pokrzywdzonego. Bardzo często te dwa rodzaje postępowań są niesłusznie ze sobą mylone, a nazewnictwo bezzasadnie i naprzemiennie wykorzystywane.Przestępstwa ściągane na wniosek prowadzone są przez właściwy organ ścigania, którym może być

Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości - ustawodawca w słowniczku do wyrażeń ustawowych określonych na gruncie Kodeksu karnego określił pojęcie prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości. Zgodnie z Kodeksem karnym stan nietrzeźwości zachodzi, gdy:zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę

Pozbawienie praw publicznych jest jednym ze środków karnych przewidzianych na gruncie Kodeksu karnego. Pozbawienie praw publicznych może dotyczyć:utraty czynnego lub biernego prawa wyborczego do organów publicznych, samorządu terytorialnego i zawodowego, utratę prawa do sprawowania wymiaru sprawiedliwości, utratę stopnia wojskowego i tym samym powrót do

Powództwo adhezyjne - od dnia 1 lipca 2015 r, a więc wejścia nowelizacji przepisów ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 1997 r. Nr 89, poz. 555), niemożliwe jest już wytoczenie powództwa cywilnego w postępowaniu karnym. Do dnia wejścia

Przestępstwa ścigane z oskarżenia prywatnego – w sprawach o przestępstwa ścigane z oskarżenia prywatnego postępowanie rozpoczyna się na wniosek pokrzywdzonego. Z uwagi na rodzaj przestępstwa, które nie stanowi zagrożenia dla porządku publicznego w tego typu przestępstwach, nie jest wymagana interwencja oskarżyciela publicznego. Akt oskarżenia w