Szukaj haseł:

Testament allograficzny

Testament allograficzny – forma testamentu uregulowana w art.951 k.c., który do swej ważności wymaga spełnienia następujących przesłanek:

  • spadkodawca musi oświadczyć swoją ostatnią wolę ustnie wobec przewodniczącego zarządu jednostki samorządu terytorialnego, sekretarza powiatu albo gminy lub kierownika urzędu stanu cywilnego w obecności świadków;
  • złożone w ten sposób oświadczenie spadkodawcy spisuje się w protokole z podaniem daty jego sporządzenia. Protokół ów może sporządzić lub specjalnie w tym celu wezwany protokolant w dowolnej formie;
  • protokół odczytuje się spadkodawcy w obecności świadków;
  • odczytany protokół podpisuje spadkodawca, osoba odbierająca oświadczenie i świadkowie. W razie braku podpisu spadkodawcy, fakt ten należy odnotować w protokole wraz z podaniem przyczyny.

Forma testamentu allograficznego szczególnie rozpowszechniona jest na wsiach, choć ze względu na możliwe nadużycia (oświadczenie odbiera pracownik nieuprawniony) odchodzi się od tej formy również w stosunkach wiejskich.

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Previous Article
Next Article
Back to top