Rachunki rozliczeniowe, w tym bieżące i pomocnicze, mogą być prowadzone wyłącznie dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną, osób fizycznych prowadzących działalność zarobkową na własny rachunek, w tym dla osób będących przedsiębiorcami. [Podstawa prawna: Prawo bankowe] Potrzebujesz pomocy dotyczącej rachunków rozliczeniowych? Kancelaria

Lokaty negocjowane to rodzaj produktu bankowego z którego chętnie korzystają instytucje posiadające znaczne nadwyżki finansowe - takie, jak jednostki budżetowe, samorządy lokalne albo przedsiębiorcy.Jeśli instytucje takie nie decydują się na bardziej ryzykowne inwestycje - np. na giełdzie papierów wartościowych albo w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych

Depozyty negocjowane to forma oszczędzania, która jest dostępna osób dysponujących znacznymi środkami finansowymi.Dzięki temu są one w stanie podejmować indywidualne ustalenia z bankiem dotyczące wysokości oprocentowania, sposobu jego zapłaty, czasu trwania lokaty oraz innych parametrów, które w innych wypadkach są regulowane wyłącznie przez regulaminy bankowe.

Kredyt eksportowy to kredyt dla zagranicznego nabywcy lub jego banku, udzielany przez bank w celu finansowania umowy eksportowej, a także kredyt dla krajowego dostawcy, refinansujący udzielony przez niego w tej samej walucie, według takiej samej stopy procentowej i takiego samego rozkładu spłat kredyt na rzecz

Transakcje terminowe w Dresner Banku Forward Rate Agreement (FRA) to kontrakt, w którym strony ustalają w dniu zawarcia stałą stopę procentową w danej walucie w ustalonym dniu w przyszłości. Kontrakt ten jest kupowany lub sprzedawany przez klienta w zależności od oczekiwanego kierunku zmian stopy procentowej (zabezpieczenie

Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych otwartych oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych (stan na 31.10.2007)FUNDUSZE AKCJIFundusze akcji - rynku krajowegoAIG Akcji Allianz Akcji Arka BZ WBK Akcji FIO BPH FIO Akcji Commercial Union Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz CU Polskich Akcji DWS Polska FIO Akcji DWS Polska FIO Akcji Plus FORTIS FIO Subfundusz FORTIS Akcji IDEA Akcji

Inkaso dokumentowe w Nordea Inkaso dokumentowe jest warunkową formą płatności, płatność i wydanie dokumentów uprawniających do odbioru towarów są przeprowadzane przez bank, który obiektywnie, zgodnie z międzynarodowymi przepisami nadzoruje transakcję. Inkaso w Banku Ochrony Środowiska Inkaso czeku polega na przyjęciu czeku od podawcy i przekazanie do banku płatnika

Inkaso dokumentowe w Deutsche Banku Inkaso dokumentowe w obrocie zagranicznym oznacza operację bankową, polegającą na wykonaniu zlecenia, którego przedmiotem jest wydanie dokumentów handlowych w zamian za zapłatę określonej w zleceniu inkasowym sumy pieniężnej.Produkty bankowe związane z inkasem: inkaso dokumentowe, w tym inkaso gotówkowe typu D/P (documents

Przez zdolność kredytową rozumie się zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w terminach określonych w umowie. Kredytobiorca jest obowiązany przedłożyć na żądanie banku dokumenty i informacje niezbędne do dokonania oceny tej zdolności. Osobie fizycznej, prawnej lub jednostce organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, o